Определение №45/20.04.2021 по дело №583/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 45

  гр. София, 20.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Първанова ч. гр. дело № 583/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на М. С. Я. против въззивно определение № 260164 от 15.12.2020 г., постановено по ч. гр. д. № 595/2020 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив, с което е отменено определение № 260229 от 05.10.2020 г., постановено по гр. д. № 2228/2020 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, за частично прекратяване на производството по делото.

  Жалбоподателката поддържа становище за незаконосъобразност на въззивното определение и иска то да бъде отменено.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се поддържа основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните въпроси: 1/ Приложим ли е Регламент 2016/1103 при спорове, касаещи имот, находящ се в държава, различна от държавата на съда, пред който е заведен спорът; Подлежат ли на „самостоятелно и изчерпателно“ доказване от ищеца предпоставките за прилагане на Регламент 2016/1103; 2/Допустимо ли е въззивният съд да потвърди определение за прекратяване на съдебното производство на основания различни от цитираните в самото определение.

  В срока по чл. 276, ал. 1 ГПК е подаден отговор от ищеца И. М. М., в който се изразява становище, че не следва да се допуска касационно обжалване на въззивното опреление, респ. че частната касационна жалба е неоснователна.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на ІІ г.о., след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:

  С обжалваното определение на Апелативен съд – Пловдив е отменено определение № 260229/05.10.2020 г. по гр. д. № 2228/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив,с което е прекратено производството по делото в частта по предявените от И. М. срещу М. Я. искове по чл. 21, ал. 4 СК и чл. 29, ал. 3 СК по отношение на поземлен имот, находящ се в Република Гърция, община Пангео, регионална единица Кавала – самостоятелна и делима част от земеделски имот, с площ на тази част от 542.62 кв. м., заедно с намиращата се в него жилищна сграда с приземен етаж с площ от 49.95 кв. м. и всички постройки /подробно описан/, поради липса на международна компетентност на българския съд.

  Въззивният съд е приел за безспорно, че ищецът и ответницата са българи, български граждани и с обичайно местоживеене на територията на РБългария. Бракът им, сключен на 20.06.2014 г. в РБългария, е прекратен с влязло в сила на 18.12.2018 г. решение по бр.д. № 1152/2018 г. на РС – Карлово. За международна компетентност на българския съд страните и в частност ищецът се позовават на Регламент /ЕС/ 2016/1103, уреждащ компетентостта, приложимото право, признаването и изпълнението на решения, свързани с имуществения режим между съпрузите, а не на приложимост на Регламент /ЕС/ 1215/2012/ и на предходния Регламент /ЕС/ 44/2001 в каквато насока е изложил доводи първоинстанционният съд. Въпросите, касаещи имуществените отношения между съпрузите, са изрично изключени от обхвата на Регламент / ЕС / 1215/2012, който замени Регламент № 44/ ЕО 2001 - съгласно разпоредбата на чл.1, § 2, б. „а „ регламентът не се прилага по отношение на имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения или отношения, които съгласно приложимото към тях право имат последици, сходни на тези, произтичащи от брак. С оглед неприложимостта по отношение настоящия спор на Регламент / ЕС / 1215/2012 г., неприложимо е правилото на чл. 24 § 1 от същия относно изключителната компетентност по дела с предмет вещни права върху недвижим имот – съдът на държавата членка по местонахождението на имота. Съгласно чл.11 от преамбюла на приложимия Регламент /ЕС/ 2016/1103, целта е засилено сътрудничество между държавите членки в областта на имуществения режим на международните двойки по отношение компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи и имуществените последици на регистрираните партньорства. Действително в случая – както поддържа ответницата, страните не са международна брачна двойка, но регламентът се прилага и досежно имуществения режим между съпрузи с трансгранични последици, какъвто е настоящият случай с оглед на придобит от тях в режим

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари