Определение №446/20.05.2020 по дело №4821/2019

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 446

  гр.София, 20.05.2020 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

  ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

  Геновева Николаева

  като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 4821 по описа за 2019 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на В. С. Я. против решение № 2198 от 01.10.2019 г., постановено по в.гр.д. № 70 по описа за 2018 г. на Софийския апелативен съд, Х състав, с което е потвърдено решение № 6978 от 20.10.2017 г. по гр.д. № 1191 по описа за 2016 г. на Софийския градски съд, Г.О., І-15 състав, за отхвърляне на предявените от В. С. Я. против „Никнайд- Н.Н.“ ЕООД иск с правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на договор, съдържащ се в нотариален акт № , том , рег. № , дело № г. на В. Б. – нотариус, с район на действие РС София, по силата на който ответното дружество е прехвърлило на ищцата собствеността върху следния недвижим имот: ателие № А3, изградено в степен на груб строеж, находящо се в масивна сграда в [населено място], [улица], със застроена площ 54.19 кв.м., като погасен по давност, както и иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предложение трето от ЗЗД за връщане на сумата от 35 000 лв., представляваща заплатена цена по същия договор.

  Касаторът твърди, че решението на Софийския апелативен съд е недопустимо, необосновано, неправилно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила - основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.2 и т.3 от ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи очевидна неправилност, както и т.1 на чл.280, ал.1 от ГПК по следните въпроси:

  1. Прекъсва ли се погасителната давност с поканата за доброволно изпълнение, а не с подаване на исковата молба? Според касатора разрешението на въззивния съд по този въпрос противоречи на решения № 86 от 10.05.2016 г. по т.д. № 595/2015 г. на I ТО на ТК на ВКС и №251 от 7.01.2013 г. по т.д. № 1002/2011 г. на II ТО на ТК на ВКС, тъй като при липса на друга уговорка между страните се прилага разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗЗД и правото на разваляне може да бъде упражнено едва след даване на длъжника на подходящ срок за изпълнение.

  2. Длъжен ли е въззивният съд да приложи служебно императивна материалноправна норма, дори ако нейното нарушение не е посочено във въззивната жалба? Разрешението на въззивния съд по въпроса противоречи на т.1 и т.2 на ТР № 1 от 9.12.2013 г. по тълк.д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Касаторът смята, че такава императивна правна норма е разпоредбата на чл.87, ал.2 от ЗЗД.

  3. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по съществото на спора? Обжалваното решение противоречи на т.19 на ТР № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС, според която дейността на въззивната инстанция има за предмет разрешаване на материалноправния спор и няма контролно-отменителна функция.

  4. Длъжен ли е решаващият съд да обсъди всички доказателства в тяхната съвкупност? Разрешението на въззивния съд по този въпрос противоречи на решения № 447/18.11.2011 г. по гр.д.№1964/2010 на ІV ГО и № 194/2012 г. от 02.07.2012 г. по гр.д. 92/2012 г. на ІІ ГО на ВКС.

  Ответното дружество „Никнайд – Н.Н.“ ЕООД счита, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на решението на Софийския апелативен съд, като оспорва касационната жалба и по същество.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК от легитимирана страна срещу подлежащ на касационно разглеждане съдебен акт. По предварителния въпрос за допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд намира следното:

  Страните са сключили на 20.09.2006 г. предварителен договор, с който ЕТ „Никнайд – Н. Н.“ се е задължил да изгради и да прехвърли на В. Я. собствеността върху апартамент №, находящ се в жилищната сграда в [населено място], [улица], срещу продажна цена от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове