Решение №442/08.06.2006 по дело №104/2006


Класификация

  • Вид съдебен акт: Незадължителна практика
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: ГПК /отм./

Анотация

Въпрос

Производството е по реда на ГПК от 1952 г., поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Производството е по реда на чл. 713, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 710 ТЗ и чл. 613а, ал. 1 ТЗ.

Образувано е по жалбата на "Д.-1" ООД - гр. Ш., представлявано от управителя си М. К. В., против решението на ШОК, ГК, от 7.11.2005 г., постановено по гр. дело № 329/1998 г., с което по реда на чл. 710 ТЗ и сл. дружество е било обявено в несъстоятелност, ведно с прекратяване дейността на предприятието му, налагане обща възбрана и запор върху неговото имущество и предприемане осребряването му, като е било постановено и прекратяване правомощията на управителните органи на търговеца и лишаването им от право да управляват и се разпореждат с това имущество. Оплакванията на жалбоподателя са за незаконосъобразност и за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като се инвокират доводи, че с постановяване на това решение по чл. 710 ТЗ и сл. в закрито заседание по инициатива на синдика, се накърнявало правото на защита на длъжника в откритото производство по несъстоятелност, който следвало да изрази в условията на състезателност на процеса позицията си по това искане на синдика. С това практически се препятствала и възможността му да ангажира становище по предложената оценка на имуществото, а също и да представи доказателства за по-високата му действителна стойност преди предстоящото осребряване.

Ответното по жалбата "ЦКБ" АД - гр. С не е ангажирало чрез свой представител становище по основателността на оплакванията.

ВКС, на Търговска колегия, Първо отделение, като намира, че обжалваното решение е било надлежно обнародвано в ДВ, бр. 92 от 18.11.2005 г., а жалбата на "Д.-1" ООД - гр. Ш., до канцеларията на съда по чл. 613 ТЗ е била изпратена по пощата в последния ден от законоустановения преклузивен срок по чл. 713, ал. 1 ТЗ (25.11.2005 г.) - съобразно възможността за това по чл. 34, ал. 2 ГПК, счита, че същата ще следва да се преценява като процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата на "Д.-1" ООД - гр. Ш., е неоснователна.

Оплакването за съществено нарушение на съдопроизводствени правила, отнасящи се до правото на участие на страната в процеса, е неоснователно. То се свежда до твърдение за факта на постановяване на атакуваното решение по чл. 710 ТЗ и сл. в закрито съдебно заседание.

С решение за обявяване на длъжник в несъстоятелност съдът по чл. 613 ТЗ се произнася в различни хипотези. Една от тях, която обаче не се характеризира с разрешаване на спорен по делото въпрос, е тази, когато в предвидения в чл. 698 ТЗ 1-месечен срок от датата на обнародване на определението за одобряване на списъка на приетите вземания, не се е стигнало до предлагане на план за оздравяване на предприятието. При положение че самият длъжник в производството разполага с правото по чл. 697, ал. 1, т. 1 ТЗ да предложи такъв оздравителен план, наред с лицата по т. 2-7 от цитирания законов текст и когато в крайна сметка такъв не бъде предложен, съдът по несъстоятелността по необходимост само констатира изтичането на срока по чл. 698 ТЗ и - на това основание - следва да обяви длъжника в несъстоятелност. Тъй като решението по чл. 710 ТЗ в настоящата хипотеза подлежи на отменяване само ако по повод на жалба срещу него пред ВКС бъде установено, че в рамките на срока план за оздравяване (респективно няколко оздравителни плана) все пак е бил предложен, но въпреки това длъжникът е бил обявен в несъстоятелност, очевидно е, че съдебният акт има значение само за администриране на производството, поради което може да се постановява и в закрито съдебно заседание. В конкретния случай атакуваното решение дори е било постановено 7 месеца по-късно от момента, в който съдът по чл. 613 ТЗ вече е дължал такова произнасяне. Тъй като не е налице твърдяното от управителя на "Д.-1" ООД - гр. Ш., процесуално нарушение, жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Неотносими в настоящото

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари