Определение №441/23.11.2020 по дело №2581/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Възстановява ли се правото на собственост върху имот на основание Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/ по силата на самия закон, ако върху имота има новопостроена незаконна постройка?


Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 2581 по описа за 2020 г. приема следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по реда на чл.288 ГПК във връзка с чл.280 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. И. Т. срещу решение № 907 от 23.04.2020 г. по в.гр.д.№ 3624 от 2019 г. на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 10 състав, с което е потвърдено решение от 12.04.2019 г. по гр.д.№ 12492 от 2016 г. на Софийския градски съд, I гражданско отделение, 10 състав за отхвърляне на предявения от С. И. Т. срещу Държавата иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване правото му на собственост върху 1/2 ид.ч. от имот с идентификатор 68134.401.7 по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-45 от 09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в [населено място], [улица], бивш парцел ….. . в кв. ….. по плана на [населено място], м.“Ц. , с адм.адрес: [населено място], [улица].

В касационната жалба се твърди, че решението на Софийския апелативен съд е неправилно и незаконосъобразно- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 ГПК.

Мотиви

Като основание за допускане на касационното обжалване на това решение касаторът сочи чл.280, ал.1, т.1 ГПК. Твърди, че решението противоречи на посочена от него практика на ВКС /Тълкувателно решение № 6 от 10.05.2006 г. по тълк.д.№ 6 от 2005 г. на ОСГК на ВКС, решение № 63 от 29.07.2019 г. по т.д.№ 1528 от 2018 г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 200 от 23.12.2019 г. по гр.д.№ 3779 от 2018 г. на ВКС, ГК, IV г.о. и решение № 65 от 30.07.2019 г. по т.д.№ 183 от 2018 г. на ВКС, ТК, II т.о./ по следните въпроси:

1. Следва ли въззивният съд да обсъди всички събрани по делото доказателства и да се произнесе по всички заявени своевременно доводи и възражения във въззивната жалба?

2. Възстановява ли се правото на собственост върху имот на основание Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/ по силата на самия закон, ако върху имота има новопостроена незаконна постройка?

3. Може ли въззивният съд да гради изводи за наличие на факт, за който се иска писмено доказателство, без такова да е представено по делото?

4. Може ли въззивното решение да се обосновава с обстоятелства и факти в нарушение на диспозитивното начало, които не са посочени или твърдяни от страните?

Ответникът Държавата, представлявана от МРРБ и третото лице- помагач на страната на ответника- Столична община не вземат становище по жалбата.

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на първо отделение по наличието на основания за допускане на касационното обжалване приема следното: Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирано лице /ищец по делото/, в срока по чл.283 ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск за собственост на недвижим имот, което съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280 ГПК, ал.1 и 2, независимо от цената на иска.

За да постанови обжалваното решение за потвърждаване на първоинстанционното решение за отхвърляне на предявения установителен иск за собственост на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор ….. по кадастралната карта на [населено място], въззивният съд е приел, че ищецът С. И. Т. не е доказал наличието на една от предвидените в ЗВСОНИ предпоставки за възстановяване на правото на собственост на отчуждения недвижим имот, а именно имотът да съществува реално до размерите, в които е бил отчужден. От приетото по делото заключение на съдебно-техническата експертиза безспорно било установено, че до одържавяването му процесното дворно място представлявало парцел ….. . по регулационния план на [населено място] с площ от 1644 кв.м. и било застроено с три едноетажни постройки. След одържавяването всички постройки били премахнати; парцел ….. . бил обединен с парцел ……; двата парцела били отредени за комплексно жилищно застрояване и върху терена била построена жилищна сграда с голям брой апартаменти и магазини на приземния етаж /седеметажна сграда с 4 входа/. В дворното място били построени и пет гаража. Гаражите не били идентични с постройките, съществували в имота към момента на одържавяването му, а представлявали напълно новопостроени сгради. Незастроени останали само 51 кв.м. от мястото, които обаче не могат да бъдат обособени като отделен УПИ. Предвид на това и с оглед приетото в т.1 и т.2 от Тълкувателно решение № 1 от 17.05.1995 г. на ОСГК на ВКС съдът е приел, че правото на собственост не е било възстановено на ищеца като наследник на бившите собственици с влизане в сила на ЗВСОНИ.

Във връзка с твърденията във въззивната жалба за незаконност на изградените в мястото гаражи, въззивният съд е посочил, че само несъобразяването на формалните изисквания за законност на строежите, а именно наличието на редовни строителни книжа, не може да води до извод, че имотът съществува във вида, в който е одържавен, след като върху него има построен обект. В този смисъл съдът се е позовал на т.1 от Тълкувателно решение № 6 от 17.05.2006 г. по тълк.д.№ 6 от 2005 г. на ОСГК на ВКС.

Касационен въпрос

Предвид приетото от въззивният съд, че без значение за настъпване на реституцията по ЗВСОНИ е обстоятелството дали постройките в процесния имот са законно построени /с надлежи строителни книжа/, налице е противоречие на обжалваното решение с посоченото от касатора Тълкувателно решение № 6 от 17.05.2006 г. по тълк.д.№ 6 от 2005 г. на ОСГК на ВКС, т.1. Поради това касационното обжалване на решението следва да се допусне на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по втория поставен въпрос: Възстановява ли се правото на собственост върху имот на основание Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/ по силата на самия закон, ако върху имота има новопостроена незаконна постройка ?

Диспозитив

По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 907 от 23.04.2020 г. по в.гр.д.№ 3624 от 2019 г. на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 10 състав.

ДАВА едноседмичен срок на касатора да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 254,30 лв. /двеста петдесет и четири лева и тридесет стотинки/.

УКАЗВА на същия, че в случай на невнасяне на таксата в срок касационната жалба ще бъде върната, а образуваното по нея дело на ВКС- прекратено.

След изтичане на горепосочения срок делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание или на докладчика- за прекратяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №27/04.03.2021 по дело №2581/2020
    Възстановява ли се правото на собственост върху имот на основание Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/ по силата на самия закон, ако върху имота има новопостроена незаконна постройка?

Цитирани норми и термини