Решение №44/20.07.2021 по дело №4015/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 44

  София, 20.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  при секретаря Ани Давидова

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр.дело № 4015 по описа за 2020 година

  Производство по чл. 73, ал. 4 ЗЧСИ.

  Обжалвано е решение на Дисциплинарната комисия при Камарата на частните съдебни изпълнители от 04.02.2020 г. по д.д. № 47/2019 г.,в частта,в която е отхвърлено искането на министъра на правосъдието за ангажиране на дисциплинарната отговорност на ЧСИ Е. Ю., рег. № ..., район на действие Окръжен съд – Силистра за нарушенията по т.1,т.2 и т.3 от искането за периода 21.09.2016 год. - 31.12.2018 год. и е наложено дисциплинарно наказание по чл.68,ал.1,т.2 във вр.чл.72,ал.1 ЗЧСИ - глоба в размер на 5 000 лв. на ЧСИ Е. Ю., рег. № 834, район на действие Окръжен съд – Силистра за нарушение на чл.8,ал.3 от Наредба № 2/2006 год.за задължително застраховане на ЧСИ,посочено в т.4 от искането.

  Недоволен от решението,в частта,в която е отхвърлено искането му за ангажиране на дисциплинарната отговорност на ЧСИ Е. Ю. е министърът на правосъдието, който го обжалва в срок с оплаквания за неправилност поради нарушения на материалния закон и необоснованост.Иска се неговата отмяна и постановяване на ново решение,с което на ЧСИ да бъде наложено дисциплинарно наказание по чл.68,ал.1,т.2 ЗЧСИ в максимален размер..

  ЧСИ Е. Ю. я оспорва като неоснователна. Заявява, че фактическата обстановка по повод твърдените закононарушения по точка 1 – 3 от искането на министъра на правосъдието е правилно установена,а изводите на дисциплинарната комисия са обосновани.Иска да бъде потвърдено решението като правилно и обосновано.

  В жалбата на ЧСИ Е. Ю. се поддържа,че решението в частта,в която му е наложено дисциплинарно наказание „глоба“ в размер на 5 000 лв.е неправилно поради нарушение на принципа на съразмерност довело до явна несправедливост на наложеното дисциплинарно наказание.

  Представителят на Камарата на частните съдебни изпълнители, изразява становище за неоснователност на подадените жалби и поддържа, че постановеното решение от Дисциплинарната комисия е правилно и законосъобразно.Претендира юрисконсултско възнаграждение.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение,като разгледа процесуално допустимите жалби/депозирани в срок,от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване акт/ и провери обжалваното решение намира същите за неоснователни, поради следните съображения:

  Дисциплинарната комисия към КЧСИ е сезирана с искане за образуване на дисциплинарно производство по чл. 70, ал. 1 ЗЧСИ с изх. № 92-38-183/ 01.10.2019 г., направено от министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание на ЧСИ Е. Ю. за нарушения,констатирани при извършена планова тематична финансова проверка,групирани в четири точки : 1.в нарушение на чл.24,ал.1 и ал.5 ЗЧСИ във вр.чл.3 и чл.4 от Наредба № 6/30.05.2006 год.за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специална сметка на ЧСИ не е договорил с обслужващите дейността му банки,лихва върху сумите постъпващи по тази сметка,различна от 0 % лихва,което гарантира защита на финансовите интереси на страните в изпълнителния процес; 2. не е извършил осчетоводяване на движението на парични средства по специалната и лихвената сметки,както и ежедневното начисляване на дължимите лихви във връзка с чл.4 от Наредба № 6/30.05.2006 год.; 3.в нарушение на чл.5 от Наредба № 6/30.05.2006 год. не е посочил в съобщенията до страните по ИД размера на лихвата по специалната сметка и обстоятелствата дали се дължи; 4.в нарушение на изискванията на чл.8,ал.3 от Наредба № 2/2006 год. за задължително застраховане на ЧСИ не е представил за проверявания период 2016г.-2018г. застрахователни полици пред министъра на правосъдието.

  Дисциплинарният състав се е произнесъл по основателността на твърденията, като е приел, че констатираните нарушения по т.1,т.2 и т.3 са формални и не са довели до вредоносен резултат, поради което не са дисциплинарни нарушения. Посочил е,че съгласно чл. 24, ал. 1 ЗЧСИ всеки ЧСИ следва да има освен специална сметка, по която да постъпват средствата от осребряване на имуществото и специална

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари