Определение №44/08.02.2021 по дело №3460/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в съвкупност всички доказателства по делото, относими към правния спор във връзка с доводите на страните и да ги изследва пълно и според действителния им смисъл; да посочи кои доказателства и защо игнорира и кои кредитира, за да направи своите фактически и правни изводи по делото?


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20.01.2021 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ:
Теодора Гроздева, Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов гр.дело № 3460 /2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Л. Н. Н. срещу въззивно решение № 486 /23.04.2020 г. по в. гр. д. № 2921 /2019 г. на Пловдивски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 3395 /14.08.2019 г. по гр. д. № 8486 /2018 г. на Пловдивския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от Л. Н. иск по чл.109 ЗС за осъждане на М. К. М., Г. З. М. и Н. З. М. да преустановят действията, с които пречат на ищцата да упражнява правото си на собственост върху притежавания от нея имот в [населено място], съставляващ УПИ ХI….., кв. …., по плана на селото, заедно с построената в него масивна жилищна сграда, като премахнат котелно помещение и комин, изградени в собствения им имот – УПИ ІІІ-….., кв. ….., по плана на [населено място] или евентуално като построят по-висок комин на котелното помещение.

Ответниците по касационната жалба М. К. М., Г. З. М. и Н. З. М. в писмени отговори твърдят, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, евентуално, че касационната жалба е неоснователна.

Жалбата е допустима, тъй като е подадена срещу въззивно решение, постановено по негаторен иск, за което не е предвидено ограничение за касационно обжалване.

Мотиви

За да постанови въззивното решение въззивният съд е приел следното:

В исковата молба се твърди, че процесните котелно помещение и комин са построени в имота на ответниците по самата граница с имота на ищцата; коминът не е достатъчно висок и се намира в непосредствена близост до къщата на ищцата, поради което причинява обгазяване с дим през зимния период; че котелното помещение е изградено в противоречие със строителните правила и изискванията за пожарна безопасност. Поради това се твърди, че котелното помещение и коминът създават пречки, по-големи от обикновените, и застрашават живота и здравето на ищцата.

Въззивният съд е препратил към мотивите на първоинстанционния съд на основание чл.272 ГПК. Приел е за установено и безспорно, че ищцата е собственик на УПИ ХI-….., кв. …., по плана на [населено място], заедно с построената в него масивна жилищна сграда, а ответниците – на граничещия на юг УПИ III-…., кв. …., по плана на селото и построената в него двуетажна масивна жилищна сграда; че в имота на ответниците е налице допълващо застрояване – сграда, изградена прилепено към двуетажната масивна жилищна сграда и към оградата между двата имота; че допълващата постройка се използва като котелно помещение, в което е монтиран котел за локално отопление; че през 2006 г. праводателят на ищцата (Н. Т. Н.) е дал съгласието си в съседния имот да бъде построена въпросната сграда (видно от приложена по делото нотариално заверена декларация от 16.05.2017 г.).

По доводите за неправилност на въззивното решение е изложил свои мотиви: От прието по делото заключение на съдебно-техническата експертиза се установява, че съоръжението не попада в категорията на тези с повишена опасност, като неговите мощност и температура са относително ниски, което позволява на котелното да се разполага и в стопански постройки; че помещението отговаря на изискванията пожарна безопасност; че димоотвеждането се осъществява по подходящ начин. Дори котелното да представлява незаконно строителство, в случая не са нарушени такива строителни или санитарно-хигиенни правила и норми, които да са установени в закона единствено с оглед осигуряване на възможност за пълноценно ползване на съседните имоти по предназначение или за запазване на живота и здравето на живеещите в определено населено място или част от него. От показанията на изслушания от въззивния съд свидетел Катарлиев също не може да се направи извод, че разположението на процесното котелно предизвиква неудобства и въздейства негативно върху имота притежаван от ищцата. Така въззивният съд е приел извода, че твърденията на ищцата, че процесното котелно помещение ѝ пречи да упражнява правото си на собственост, както и евентуално такова пречене да е извън обикновените граници по смисъла на чл.50 ЗС, са недоказани.

Настоящият състав намира, че касационно обжалване на въззивното решение следва да бъде допуснато по поставения процесуалноправен въпрос: Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в съвкупност всички доказателства по делото, относими към правния спор във връзка с доводите на страните и да ги изследва пълно и според действителния им смисъл; да посочи кои доказателства и защо игнорира и кои кредитира, за да направи своите фактически и правни изводи по делото?

Въпросът е свързан с доводи в касационната жалба, че въззивният съд не е обсъдил пълно доказателствата по делото и че избирателно е дал вяра на част от тях – заключение на СТЕ, като е игнорирал показанията на свидетеля Катарлиев, който е очевидец на замърсяването и на вида на дима, който излиза от процесния комин, както и заповед на кмета на [община] за премахване на котелното, което е незаконен строеж, както и че е приел декларацията на праводателя на ищцата Н. Т. Н. за съгласие за допълващо застрояване, въпреки, че тя не е дадена за котелно и не е съобразил друго прието по делото заключение на СТЕ, че при установената височина на комина и съответните атмосферни условия и при допускане на непълно горене е възможно ниско стелене на дима и замърсяване на имота на ищцата, както и че котелната не е изградено в съответствие с благоустройствените закони и строителни правила и норми. Въпросът е свързан и с довод за необоснованост, довела до неправилност на въззивното решение.

Касационен въпрос

Настоящият състав намира, че въззивният съд е разрешил въпроса в противоречие с установената практика на ВКС, отразена в решения, постановени в производства по чл.290 и следващите ГПК (например решение № 403 от 23.01.2015 г. по гр.д. № 3902 /2014 г. на IV г.о. и посочените в него решение № 212 от 01.02.2012 г. по т.д. № 1106 /2010 г. на II т.о.; решение № 37 от 29.03.2012 г. по гр.д. № 241 /2011 г. на I г.о.; решение № 202 от 21.12.2013 г. по гр.д. № 866 /2012 г. на I т.о.; както и на по-скоро постановеното решение № 280 от 22.01.2020 по гр.д. № 1509 /2018 г. на IV г.о. и на посочените в него решения по чл.290 ГПК), в следния смисъл: Въззивният съд осъществява решаваща правораздавателна дейност. 3а да се произнесе по спорния предмет в рамките на основанията, въведени във въззивната жалба, въззивният съд е длъжен да извърши своя преценка на фактическия и доказателствен материал, като и да направи собствени правни изводи, включително и по възраженията и доводите на страните. Фактическите и правни изводи на съда трябва да намерят израз в мотивите му.

С това е осъществено основание по чл.280,ал.1,т.1 ГПК за допускане на обжалваното решение до касационно обжалване.

Диспозитив

Воден от изложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска до касационно обжалване въззивно решение № 486 /23.04.2020 г. по в. гр. д. № 2921 /2019 г. на Пловдивски окръжен съд.

Указва и дава възможност на Л. Н. Н. в едноседмичен срок от съобщение да представи по делото доказателства за платена на ВКС държавна такса за разглеждане на касационната и жалба в размер на 30 (тридесет) лева, като и указва, че в случай, че в определения срок не представи доказателства за заплащане на държавната такса, производството по делото ще бъде прекратено.

Делото да се докладва за насрочване или прекратяване след представяне на доказателства за платена държавна такса или след изтичане на срока за това.

Определението е окончателно, не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 403 от 23.01.2015 г. по гр. д. № 3902/2014 г.
  Относно задълженията на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно и ясно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 212 от 01.02.2012 г. по търг. д. № 1106/2010 г.
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор е послужил като основание за допускане на решението до касационен контрол.
 • Решение
  Решение № 202 от 21.12.2013 г. по търг. д. № 866/2012 г.
  По въпрос за съдържанието на мотивите на въззивното решение.
 • Решение №280/22.01.2020 по дело №1509/2018 1
  Решение №280/22.01.2020 по дело №1509/2018
  За правомощията на въззивната инстанция при разрешаването на спора по същество и задълженията ѝ да обсъди всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка,т.е. за задължението на съда да обсъди и изложи мотиви по всички…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари