Определение №438/28.05.2021 по дело №1156/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 438

  Гр.София, 28.05.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря ..., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.1156 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“АД срещу решение №.260051/28.10.20 по г.д.№.322/20 на АС Пловдив – с което е потвърдено решение №.1/6.01.20 по т.д.№.865/18 на ОС Пловдив в частта, с която е отхвърлен предявения от „Юробанк България“АД иск за установяване съществуване на вземане, за което е издадена заповед за изпълнение №.867/18.07.17 по ч.г.д.№.1509/17 по описа на РС Асеновград и изпълнителен лист от същата дата както следва: за разликата над 12685,68евро до пълния предявен размер 57648,16евро, дължими по договор за банков кредит за Нов алфа кредит за покупка, строителство и ремонт №.13/22.10.07; за сумата 910евро мораторни лихви /неустойка за забава/, дължими на основание чл.12 от Общите условия към договора за кредит и 49,73евро - такси по договора за кредит за периода 27.02.17-12.07.17, дължими на основание чл.22 от ОУ към договора и 18лв. - нотариални такси за покана за предсрочна изискуемост, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение 14.07.17 до окончателното изплащане.

  Ответната страна В. И. С. оспорва жалбата.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

  За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

  С обжалваното решение е прието от фактическа страна, че между страните /праводателя на ищеца „Алфа банка А.Е., чрез клона й Алфа банк Клон България, и ответницата/ е бил сключен договор /№.13/22.10.07/ за кредит Продукт Нов Алфа кредит за покупка, строителство и ремонт, с разрешен размер 74000евро и срок за погасяване 252месеца; кредитът е отпуснат целево – 65000евро за покупка на магазин за промишлени стоки и 9000евро за довършителни работи - и напълно усвоен еднократно в пълен размер на 9.06.08; задължението за погасяване на кредита е останало неизпълнено за периода 9.01.16-9.05.17 /17 вноски/ и банката е обявила кредита за предсрочно изискуем и се е снабдила със заповед за изпълнение /№.867/18.07.17 по ч.г.д.№.1509/17 на РС Асеновград/ и изпълнителен лист /от същата дата/ за 57648,16евро главница, ведно със законната лихва считано от 22.11.17, 5553,69евро договорна лихва за периода 9.01.16-12.07.17, мораторна лихва 910,59евро за периода 9.01.16-12.07.17, 804лв.; дължими такси по договора за кредит 49,73евро за периода 27.02.17-12.07.17 и 5405,33лв. разноски по делото. С влязлата в сила част от първоинстанционното решение е присъдена сума, съответна на дължимите падежирани вноски към момента на даване ход на устните състезания пред първата инстанция, ведно със съответни лихви, такси и разноски. При така установените фактически обстоятелства е намерено, че основният спор между страните е съсредоточен около въпроса за установяване на предсрочната изискуемост на кредита и дължимия размер на остатъка от същия. Съдът е посочил, че обявяването на предсрочната изискуемост по смисъла на чл.60 ал.2 ЗКИ предполага изявление на кредитора, че счита целия кредит или непогасения остатък от кредита за предсрочно изискуеми, вкл. и за вноските с ненастъпил падеж, които към момента на изявлението не са били изискуеми. За да прояви действието си предсрочната изискуемост по отношение на длъжника, е необходимо: възможността за предсрочна изискуемост да е предвидена в договора и страните да са изразили съгласие с условията за възникването й; длъжникът да бъде уведомен чрез покана от банката, съдържаща изрично волеизявление, че банката счита кредита за предсрочно изискуем от определен момент, както и да се посочат вида и размера на неплатените задължения-главница, редовни и наказателни лихви и такси; изявлението за обявяване на предсрочна изискуемост трябва да е достигнало до длъжника /т.18 ТР 4/18.06.14, ОСГТК на ВКС/ - като установяването на горните предпоставки е в тежест на ищеца. В конкретния случай те не са доказани. Правото на банката да обяви кредита за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари