Определение №433/28.05.2021 по дело №203/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 433

  гр. София, 28.05.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 13 април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  гр. дело № 203 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от ищцата З. Г. Й., чрез адв. П. В. срещу решение № 260019/16.09.2020 г. на Добричкия окръжен съд, с което е потвърдено решение № 178/19.02.2020 г. по гр.дело № 3066/2019 г. на Добричкия районен съд, с което е отхвърлен предявения от жалбоподателката срещу „Електроразпределение Север” АД [населено място] иск по чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено по отношение на ответника, че ищцата не дължи сумата 6.191.24 лв., представляваща стойността на начислена електроенергия по фактура от 08.08.2019 г., съставляваща корекция по чл.55 ПИКЕЕ на количество потребена електрическа енергия за периода от 19.01.2016 г. до 05.06.2019 г. в резултат на констатирано неточно измерване на същата за обект, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес].

  Поддържаните основания за неправилност на решението са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставените въпроси в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск се уважи.

  В изложението са формулирани въпросите:1. Приложими ли са ПИКЕЕ/обн.Д.в. бр.35/30.04.2019 г./ за периода преди влизането му в сила? 2. Има ли ПИКЕЕ/обн.Д.в.бр.35/30.04.2019 г./ обратно действие? Решени в противоречие с практиката на ВКС.

  Ответникът по жалбата „Електроразпределение Север” АД, [населено място], чрез адв. М. К. в писмен отговор е изразил мотивирано становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси в изложението и за неоснователност на касационната жалба по същество.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното решение намира, че жалбата е подадена в срока, предвиден в чл. 283 от ГПК от легитимирана страна срещу въззивно решение по гражданско дело, което подлежи на касационно обжалване и е процесуално допустима.

  Въззивният съд се е произнесъл по предявен отрицателен установителен иск по чл.124,ал.1 ГПК.

  От фактическа страна е прието за безспорно, че между страните е възникнало облигационно правоотношение по силата на което „Електроразпределение Север” АД се задължило да доставя електрическа енергия на З. Г. Й. на адрес [населено място],[жк], [жилищен адрес] със съответни клиентски номера, а последната се задължила да заплаща доставената енергия.

  Посочено е, че в констативен протокол /№/ е отразено, че на 05.06.2019 г. служители на „Електроразпределение Север” АД са демонтирали електромера, отчитащ количеството доставена електрическа енергия за обект с кв.номер № [№] с показания: дневна тарифа – 006051 кВч и нощна тарифа – 004014 кВч. Прието е, че демонтирането на средството за търговско измерване /СТИ/ тип „МЕ162” с ид/№/ е извършено в присъствието на свидетеля Я. Н. и е поставено в индивидуална опаковка с пломба/ №/.

  Съдът е приел, че на електромера е била извършена метрологична експертиза в БИМ, Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, Регионален отдел – [населено място]. Посочено е, че средството за търговско измерване е получено в плик с пломба /№/, че резултатите от изследването са обективирани в констативен протокол /№//02.08.2019 г.. Прието е, че в последния е посочено, че при софтуерно четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера. Прието е още, че е констатирано наличие на преминала енергия на тарифа 1.8.3 – 0036059, 030 kWh, която не е визуализирана на дисплея с отразяване, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на електроенергия.

  Прието е, че въз основа на цитирания констативен протокол е изготвено становище за начисление на електрическа енергия от 07.08.2019 г. и с писмо изх. № 54465_КП1202839_2/08.08.2019 г. ответното дружество е уведомило ищеца, че вследствие на предприето преизчисляване на количествата енергия за кл. номер [№] и аб. номер [№] е извършена корекция на сметката му. Прието е също, че ищецът е уведомен, че следва да заплати сумата от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари