Решение №43/20.07.2021 по дело №1356/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 43

  София, 20.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети февруари две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  при секретаря Ани Давидова

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр.дело № 1356/2020 год.

  Производството е по чл. 303,ал.1,т.5 и т.6 ГПК .

  Образувано е по молба, подадена от адв.С.Д. – пълномощник на Е. А. К. за отмяна на влязло в сила решение № 216/ 31.07.2019 г. по гр.д.№ 274/2019 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд,с което е отменено решение № 315/ 12.04.2019 г. по гр.д.№ 1340/2018 г.по описа на Кюстендилски районен съд,в частта,в която са оставени без уважение предявените от К. С. Й. против Е. А. К. искове за присъждане на сумата от 4 500 лв.,представляваща непогасени задължения по сключен на 13.09.2012 г.договор за заем,с падеж 01.07.2013 г.,ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане,както и лихва за забава за периода 01.07.2015г.-29.06.2018 г. и исковете са уважени с присъждане на разноски.

  Твърди се, че вследствие на нарушаване на съответните процесуални правила – чл.47,ал.1 ГПК, молителят е бил лишен от възможността да бъде уведомен за висящността на спора и да участва в делото – основание по чл. 303, ал. 1, т. 5, предл. 1 ГПК,тъй като живее в Лондон и това обстоятелство е известно на ищеца по делото К. С. Й. , но той е посочил само постоянният му адрес в България, на който не е бил намерен и е представляван в процеса от особен представител на основание чл.47 ал.6 ГПК. По този начин не е бил надлежно представляван,тъй като назначения му особен представител не е извършил никакви процесуални действия с оглед защитата му, поради което поддържа, че са налице предпоставките за отмяна на влязлото в сила решение по чл.303 ал.1 т.6 ГПК.Моли за отмяна на влязлото в сила решение и присъждане на разноски.

  Ответникът по молбата за отмяна – К. С. Й., чрез пълномощника си адв.Г.Д. изразява становище за нейната неоснователност.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение след като прецени инвокираните доводи и данните по делото, съобразно правомощията си по чл. 307 ГПК намира следното:

  Молбата за отмяна разгледана по същество е основателна.

  Отменителното основание по чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК визира три фактическа състава,свързани с неучастието на страната лично или чрез надлежен представител по делото,а именно: когато поради допуснато от страна на решаващия съд нарушение на правилата, обезпечаващи участието на страните в производството, страната е била лишена от възможността да участва по делото; когато страната не е била надлежно представлявана или когато не е могла да се яви лично или чрез повереника си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. В случая такова нарушение е допуснато. От данните по делото е видно, че изпратеното до молителя/ответник на постоянния му адрес съобщение с приложен препис от исковата молба и приложенията към нея, и указания за писмен отговор е върнато в цялост от призовкаря със забележка, че при посещение на адреса на 22.08.2018 г. по данни на Д. Г. – живущ в същия блок - вход,лицето не посещава този адрес,тъй като живее от 2015 год. в Лондон . След извършена справка с удостоверението за адресната регистрация на ответника, в което е посочен един и същ постоянен и настоящ адрес на ответника и на който призовкарят не го е намерил, и е залепил уведомление по чл.47,ал.1 ГПК на 20.09.2018 г., съдът му е назначил особен представител, който е участвал в делото. Съдът не е удовлетворил молбата на пълномощникът на ищеца – адв.Г.Д. ответникът да бъде уведомен за настоящия спор чрез пълномощникът си адв.С.Д. като негов съдебен адресат,какъвто е бил и по другите водени производства между страните.

  Неспазването на процесуалните правила за призоваване на страните в процеса е основание за отмяна на влязлото в сила

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари