Определение №427/28.10.2020 по дело №1790/2020

  Анотация

  Въпрос


  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 427

  гр. София, 28.10.2020 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесети октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т. д. № 1790 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

  Министерство на околната среда и водите обжалва определение № 386 от 15.06.2020 г. по в.гр.д. 415/18 г., описа на Апелативен съд – Бургас, с което е оставено без уважение искането му за допълване на решение № 11 от 7.3.2019 г. в частта за разноските.

  Излага подробни съображения относно това, че му е връчен препис от въззивна жалба, участвал е във въззивното производство и има право на разноски. След като бил участвал в процеса, то бил надлежна страна, иначе участието на ненадлежна страна не било целесъобразно. Счита, че след като е бил предявен срещу него иск, то отказът на въззивния съд да признае процесуалната легитимация и липсата на диспозитив за прекратяване на производството по делото спрямо него е довела до неправилност на изводите на въззивния състав, което от своя страна обуславяло нуждата въззивното решение в частта относно разноските да бъде отменено.

  Моли да се отмени определението и да му се присъдят направените разноски за производството пред въззивния съд.

  Частната жалба е наименована касационна и към нея е приложено изложение по чл. 284, ал.3, т. 1 от ГПК.

  На ответниците е връчено копие от частната жалба, не са постъпили отговори в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Частната жалба е в срок. Съобщение с препис от определението е връчен на частния жалбоподател на 22.06.2020 г. Частната жалба е подадена по пощата на 09.7.2020 г. Следва на основание чл. 62, ал. 3 от ГПК да се приеме, че с оглед указанията на въззивния съд, че определението може да се обжалва в едномесечен срок, от съобщението, срокът да се счита за спазен.

  С обжалваното определение по указание на Върховния касационен съд, дадено с определение № 341 от 21.5.2020 г. Апелативен съд Бургас е оставил без разглеждане искането на Министерство на околната среда и водите.

  Предвид този акт, настоящият съдебен състав намира, че е сезиран с частна жалба по реда на чл. 274, ал.2 вр. чл. 274, ал.1, т. 1 от ГПК, като се обжалва определение, което е преграждащо. Редът за обжалване не е чл. 274, ал. 3 от ГПК, а чл. 274, ал. 2 от ГПК, доколкото въззивният съд за първи път се произнася по искането за изменение на решението, постановено от него в частта за разноските.

  Предвид това приложеното изложение по чл. 274, ал.3 вр. чл. 284, ал.3, т. 1 от ГПК не може да бъде разглеждано.

  С обжалваното определение, Апелативен съд – Бургас е прието, че в случая Министерство на околната среда и водите не е бил легитимиран участник в процеса пред въззивната инстанция. Въпреки връчване на препис от въззивната жалба и призоваването в открито съдебно заседание, въззивният съд е приел, че МОСВ не е ответник по въззивната жалба. С влизане в сила на решението на Ямболски окръжен съд, в частта, с която искът против Министерство на околната среда и водите е отхвърлен, правният спор между тези страни е разрешен и процесуалното правоотношение с Министерството, е прекратено. Това е обусловило извод, че за производството пред въззивна инстанция, не се дължат разноски на МОСВ.

  Настоящият съдебен състав като извърши проверка на обжалвания акт и на основание чл. 278 , ал. 2 от ГПК, намира, че същото е правилно. Пред Окръжен съд в [населено място] са предявени при условията на субективно пасивно съединение на искове, иск от „Агро инвестмънт бг“ срещу Министерство на околната среда и водите, и иск срещу „Евротрак лизинг“ ООД, като е поискано солидарно осъждане на двамата ответници. При така отправеното искане, следва да се приеме, че е налице обикновено другарство при условията на чл. 215 от ГПК спрямо двамата

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове