Определение №422/13.11.2020 по дело №1850/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 422

  гр.София, 13.11.2020 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1850 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.

  Подадена е частна жалба от Телма Бейтс, чрез пълномощник адв.Е. Т., против определение № 658/27.02.2020 г. по ч.гр.д. № 905/2020 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 7 в.гр.с-в, с което е оставена без разглеждане подадената от частната жалбоподателка частна жалба с вх. № 12210/30.01.2020 г. срещу определение № 479/09.01.2020 г. по гр.д. № 3524/2010 г. на Софийски градски съд, ГО, I – 20.

  В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Изразено е становище относно основателността на искането за освобождаване на паричната гаранция в размер на 4 000 лв. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и уважаване на искането по чл.403, ал.2 ГПК.

  Ответникът „Би Ди Би 2“ ООД не изразява становище по частната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като съобрази данните по делото и доводите на страната, приема следното:

  Частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима, но неоснователна по същество.

  С определение № 479/09.01.2020 г. по гр.д. № 3524/2010 г. СГС е оставил без уважение искането на Телма Бейтс за освобождаване на внесената от нея на 20.11.2012 г. по сметка на СГС по допуснато обезпечение парична гаранция в размер на 4 000 лв. Позовавайки се на т.3 от Тълкувателно решение № 6/23.10.2015 г. по тълк.д. № 6/2014 г. на ОСГТК на ВКС, съдът е приел, че изискуемостта на вземането на молителката е настъпила с влизане в сила на постановеното по делото решение – на 24.07.2017 г. Считано от този момент, когато е приключил исковият процес, към датата на депозиране на молбата за освобождаване на гаранцията – 12.07.2019 г., едногодишният срок, предвиден в чл.82 ГПК, е изтекъл.

  Първоинстанционният акт на СГС е обжалван от Телма Бейтс с частна жалба с вх. № 12210/30.01.2020 г.

  С обжалваното определение САС е оставил частната жалба без разглеждане като недопустима. Позовавайки се на цитираното тълкувателно решение, въззивният съд е приел, че постановеният от СГС акт не подлежи на инстанционен контрол, тъй като не попада в нито една от хипотезите на чл.274, ал.1 ГПК.

  С оглед диспозитива на въззивното определение, предмет на извършваната от състава на ВКС проверка е единствено правилността на извода на САС за недопустимост на обжалването на първоинстанционния акт. В настоящото производство касационният съд няма правомощието да подлага на преценка основателността на искането по чл.403, ал.2 ГПК. С оглед на това, не следва да се обсъждат съображенията, изложени в частната жалба, доколкото същите са насочени към произнасяне от съда по съществото на искането за освобождаване на паричната гаранция, но не и по правилността на приетата от САС недопустимост на инстанционния контрол.

  В допълнение, т.3 на Тълкувателно решение № 6/23.10.2015 г. по тълк.д. № 6/2014 г. на ОСГТК на ВКС съдържа ясни, вътрешно непротиворечиви, задължителни указания относно недопустимостта на обжалване на определението за освобождаване на внесена гаранция, които указания са съобразени от въззивния съд. Разяснено е, че актът, с който съдът се произнася, не подлежи на обжалване, доколкото същият не попада в нито една от хипотезите на чл.274, ал.1 ГПК: не прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито законодателят изрично е предвидил неговото обжалване. С това определение или разпореждане не се решава спор по същество и не се слага край на делото, поради което и молителят може да поиска неговото изменение от съда, който го е постановил вследствие на грешка, пропуск, както и при изменение на обстоятелствата, което следва от разпоредбата на чл.253 ГПК.

  Горното налага извод за потвърждаване на обжалваното определение на САС.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ПОТВЪРЖДАВА определение №

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове