Определение №412/02.11.2020 по дело №2180/2019

  Анотация

  Въпрос


  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 412

  [населено място], 02.11.2020 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 2180 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на адвокат Д. срещу определение № 2155/26.06.2019 г. по в. гр. д. № 5811/2018 г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено определение от 01.08.22018 г. по гр. д. № 12 740/2017 г. на Софийски градски съд за отказ да бъде изменено решение № 2045/27.03.2018 г. по същото дело в частта му за разноските.

  В жалбата е направено оплакване за незаконосъобразност на атакуваното определение поради необсъждане на изложените от адвокат Д. аргументи срещу правилността на постановеното от СГС такова. Изложени са и доводи, които по същество касаят оплакване за незаконосъобразност поради несъобразяване на въззивния съд с разпоредбата на § 2а от Наредба № 1/09.07.2004 г., предвиждаща начисляване на ДДС върху определеното адвокатско възнаграждение. Формулирано е искане обжалваният акт да бъде отменен, а първоинстанционното решение - изменено в частта за разноските с присъждане на търсеното възнаграждение в неговата цялост. В изложението на основания за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивното определение е постановено в отклонение от практика на ВКС, формирана по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, по релевантните за процесуалния спор въпроси :

  1. „По какъв начин следва да се изчислява адвокатското възнаграждение по чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения?“

  2. „Следва ли съдът при произнасяне по отношение на разноските, в частност при определяне на дължащото се адвокатско възнаграждение по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, да се мотивира посредством описване на аритметичното пресмятане на определеното възнаграждение, за да може всяка една от страните да осъществи своето право на защита?“.

  Мотивира се противоречие с определение № 45/24.01.2017 г. на II ТО, определение № 74 от 23.02.2015 г. на I ГО, определение № 521/25.10.2017 г. на I ТО, определение № 306/06.06.2017 г. на II ТО, определение № 521/25.10.2017 г. на I ТО на ВКС.

  Ответникът по жалбата ЗК „Лев Инс“ АД ангажира отговор, с който оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че не са налице основания за достъп до касация.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Частната касационна жалба отговаря на изискванията за редовност, подадена е в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от легитимирана да обжалва страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява процесуално допустима.

  За да постанови атакуваното определение, съставът на въззивния съд е счел, че присъденото по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата /ЗА/ възнаграждение в полза на пълномощника на ищеца не следва да включва ДДС. Мотивирал е извода си с липсата на предвидена в ЗА уредба, която да урежда начисляване на ДДС. Счел е, че възнаграждението следва да бъде определено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

  Не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване по отношение на атакуваното въззивно определение, разяснени с т. 1 на ТР № 1/19.02.2010 г. по т. д. № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, което съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК намира приложение и по отношение на частните касационни жалби. Формулираните въпроси не удовлетворяват общия селективен критерий за достъп до касация, тъй като не са от значение за решаване на възникналия между страните спор и не са обусловили решаващия извод на въззивната инстанция, че върху определеното по реда на чл. 38, ал. 1 ЗА възнаграждението на участвалия в производството адвокат Д. не следва да се начислява ДДС, тъй като в сочения закон не е предвидена подобна възможност. В мотивите на определението процесуалният спор е отнесен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове