Определение №410/02.11.2020 по дело №191/2020

  Анотация

  Въпрос


  П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 410

  гр. София, 02.11.2020 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на I т. о. в закрито заседание през две хиляди и двадесета година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдия Петрова ч. т. д. № 191 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на Столична община срещу Определение № 3419 от 18.10.2019 г. по в. гр. д. № 1574/2019 г. на Апелативен съд - София, с което е изменено на основание чл. 248, ал.3 ГПК Решение № 1673/04.07.2019 г. по в. гр. д. № 1574/2019 г. на САС като двата диспозитива на решението, гласящи: 1/„ОТМЕНЯ решение 8138/26.12.2018 г. по гр. д. 7069/2018 г. на СГС, I-23 състав в частта, в която на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Столична община е осъдена да заплати на „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД сумата от 9 429, 36 лв., представляваща разликата между 42 616, 11 лв. и действително дължимите съдебно - деловодни разноски в първата инстанция в размер от 33 186, 75 лв.“; и 2/„ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК Столична община да заплати на на „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД сумата от 1 543, 82 лв. разноски в настоящата инстанция по компенсация, са изменени както следва: 1/„ОТМЕНЯ решение 8138/26.12.2018 г. по гр. д. 7069/2018 г. на СГС, I-23 състав в частта, в която на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Столична община е осъдена да заплати на на „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД сумата от 2 510, 53 лв., представляваща разликата между 42 616, 11 лв. и действително дължимите съдебно - деловодни разноски в първата инстанция в размер от 40 105, 58 лв.“; 2/„ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК Столична община да заплати на на „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД сумата от 11 002, 18 лв. разноски в настоящата инстанция по компенсация.“

  Частният жалбоподател иска отмяна на атакуваното определение с твърдението, че същото е неправилно и незаконосъобразно. Изложени са доводи, че САС неправилно е приел, че поради обезсилване на първоинстанционното решение, в частта по предявения инцидентен установителен иск, присъденият размер на разноските следва да бъде намален със сумата от 2 510, 53 лв. Твърди се, че процесуалният представител на „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД е представил и пред двете инстанции платежни документи (включително и пред първата инстанция при предявяване на инцидентния установителен иск), в които като основание за плащане е отбелязано процесуално представителство, без в платежния документ да е проведено разграничение за различните видове искове, които са предявени, като конкретно, относно инцидентия установителен иск, документ, отразяващ разноските по този иск не е представян. Разграничение за заплащането на разноските било направено в списъка по чл.80 ГПК, но това разграничение не кореспондирало с представените платежните документи. Предвид факта, че инцидентният установителен иск нямал самостоятелно правно значение, когато е предявен в рамките на същото дело и доколкото преценката за неговото предявяване е на страната, то и направените разноски за защита следвало да бъдат включени като разходи по цялото дело. Доколкото въззивният съд е прекратил делото в частта относно инцидентния установителен иск и с това е отхвърлил правните твърдения на ответното дружество, които твърдения са били предмет на този иск, то на Столична Община следвало да се присъдят разноски съизмерими с отхвърлената част от иска, поради което счита, че Решение № 1673/04.07.2019 г. по в. гр. д. № 1574/2019 г. на Апелативен съд София в частта му за разноските за правилно.

  Ответникът по частната жалба на „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД, изразява становище за неоснователност на същата, поради което моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени данните по делото, приема следното:

  Частната жалба е депозирана в рамките на преклузивния законоустановен срок от надлежна страна и е процесуално допустима, но разгледана по същество същата е неоснователна.

  Пред Софийски градски съд на „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД е предявил против Столична Община обективно съединени искове с правно основание чл.124 ГПК, вр. чл.29, ал.1 ЗОС и чл.86

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове