Определение №407/20.05.2021 по дело №19/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 407

  гр. София, 20.05.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 19 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищеца по делото К. Ц. А. срещу решение № 11688/24.07.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 5144/2019 г. на Софийския апелативен съд. С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 5214/10.07.2019 г. по гр. дело № 2231/2017 г. на Софийския градски съд, е отхвърлен, предявеният от жалбоподателя срещу М. И. Б. (починала в хода на въззивното производство и заместена от правоприемниците ѝ Р. В. Б. и В. Р. Б.) и Р. И. П.-Т. (правоприемници на починалата в хода на първоинстанционното производство ответница С. Г. Г.), иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор от 21.11.2016 г. за покупко-продажба на недвижим имот – апартамент № . в [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх. „В“, ет. 2 (подробно описан ведно с принадлежностите му); в тежест на жалбоподателя са възложени разноските по делото.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се поддържат оплаквания и доводи за неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК на жалбоподателя А., като общи основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, са формулирани следните правни въпроси: 1) поставянето на отпечатък от палец върху частен документ, вместо подпис от грамотно лице, което се намира във влошено здравословно състояние, представлява ли липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2 от ЗЗД; 2) длъжни ли са съдилищата да обсъждат всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност, както и да се произнесат по всички заявени във въззивната жалба основания; и 3) в правомощията на съда ли е да преценява, дали е правилно решението на лицето, което въпреки, че е грамотно, избира да положи отпечатък от палец, вместо подпис поради заболяване. Касаторът навежда допълнителното основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, като поддържа, че тези правни въпроси били разрешени от въззивния съд в противоречие с тълкувателно решение № 5/2014 г. от 12.12.2016 г. на ОСГТК на ВКС, решение № 708/16.07.2009 г. по гр. д. № 633/2008 г. на І-во гр. отд. на ВКС и решение № 69/09.07.2015 г. по гр. д. № 1582/2014 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС.

  Ответниците Р. П.-Т., Р. Б. и В. Б. в отговорите си излагат становище и съображения, че не следва да се допуска касационното обжалване, както и за неоснователност на жалбата.

  Настоящият съдебен състав намира, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване.

  Съгласно трайно установената практика на ВКС, израз на която е и посоченото от касатора решение № 69/09.07.2015 г. по гр. д. № 1582/2014 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС (както и цитираните в същото, много други решения на ВКС), отговорът на втория – процесуалноправен въпрос е положителен, а именно: Въззивният съд, в качеството си на втора по ред съдебна инстанция по съществото на правния спор, е длъжен – в рамките, очертани с исковата молба, с въззивната жалба и с отговорите на същите, да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, както и доводите и възраженията на страните по спора, като по този начин достига до свои фактически констатации относно правно-релевантните обстоятелства по делото и ги подвежда под приложимите правни норми, като обосновава свои собствени правни изводи по делото. Въззивната инстанция не е контролно-отменителна, поради което не извършва пряка проверка по оплакванията във въззивната жалба относно

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари