Определение №4/07.01.2021 по дело №3798/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 4

  гр. София, 07.01.2021 год.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 3798 по описа за 2020 год. по описа на І г.о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК, образувано по подадената от Й. Б. Я. от [населено място], [община] молба вх. № 16994 от 13.08.2020 год. и допълнителна молба от 3.09.2020 год. за отмяна на влязлото в сила решение № 219 от 19.03.2019 год. по гр. д. № 1710/2018 год. на Кюстендилския районен съд в частта му, с която е допусната делба на втори жилищен етаж от еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 159 кв. м. с идентификатор ****, находящ се в имот с идентификатор ***, [населено място], [улица] между молителя и Г. Н. В., при квоти по 1/2 ид. ч. за всеки съделител.

  Молителят поддържа наличие на основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, като се позовава на противоречие с друго решение - № 418 от 30.05.2018 год. по гр. д. № 2396/2017 год. на Кюстендилския районен съд. С него бракът му с Г. Н. Я. е прекратен с развод по взаимно съгласие и ползването на семейното жилище в [населено място], [улица] предоставено на молителя. Поради това последният иска влязлото в сила решение по допускане на делбата на същия имот да бъде отменено като неправилно.

  Ответницата Г. В. в писмен отговор оспорва молбата като неоснователна.

  Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения и поддържаните доводи, намира същата за допустима.

  Производството за отмяна на влезли в сила решения е извънинстанционно производство, като основанията, на които може да се иска отмяната по този ред са изчерпателно изброени в чл. 303, ал. 1 ГПК. В случая, с оглед изложените в първоначалната молба от 13.08.2020 год. и допълнителната такава от 3.09.2020 год. с оглед дадени указания на съда се релевира основанието за отмяна на влязлото в сила решение по допускане на делбата по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК с оглед твърдението за противоречиво решение по друго предходно дело.

  Същото основание за отмяна на влязлото в сила решение по гр. д. № 1710/2018 год. на Кюстендилския районен съд се поддържа и в подадената от Й. Б. Я. последваща молба вх. № 262068 от 23.09.2020 год. По нея, както и допълнителната молба от 3.09.2020 год. към първоначалната молба от 13.08.2020 год., е образувано производството по ч. гр. д. № 3193/20 год. на ВКС, ІІ г. о. С постановеното по него определение № 174 от 20.10.2020 год. е оставена без уважение молбата на Й. Б. Я. за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение по допускане на делбата, чиято отмяна се иска. С оглед на това повторно произнасяне по същото искане не се дължи в настоящето производство.

  При данните по делото за датата, на която е влязло в сила решението по последното дело – 1.06.2020 год. и датата на подаване на молбата за отмяна – 13.08.2020 год., следва да се приеме за спазен тримесечния срок за подаването й, съгласно чл. 305, ал. 1, т. 4 ГПК.

  Молбата е подадена от легитимирана страна – съделител в делбеното производство, подадена е против влязло в сила съдебно решение, с което искът за делба е уважен, съдържа точно и мотивирано изложение на поддържаното основание за отмяна, поради което и на основание чл. 307, ал. 1 ГПК следва да се допусне до разглеждане в открито съдебно заседание.

  Поради горните съображения настоящият състав на ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ІІ гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Й. Б. Я. от [населено място], [община], за отмяна на влязлото в сила решение № 219 от 19.03.2019 год. по гр. д. № 1710/2018 год. на Кюстендилския районен съд, потвърдено с решение № 292 от 19.11.2019 год. по гр. д. № 258/2019 год. на Кюстендилския окръжен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове