Определение №399/27.10.2020 по дело №1733/2020

  Анотация

  Въпрос


  10

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 399

  София, 27.10. 2020 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и двадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1733 от 2020 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№9152/17.03.2020г., подадена от Д. А. К. от [населено място], чрез процесуалния ѝ представител адв.И. П. от АК-П., срещу решение №190, постановено на 12.02.2020г. от Пловдивския окръжен съд, ГО, осми въззивен граждански състав по в.гр.д.№2411/2019г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е отхвърлен като неоснователен искът по чл.109 ЗС, предявен от Д. А. К. против К. П. З. за преустановяване на действия на ответника, с които пречи на ищцата да упражнява правото си на собственост върху притежаваните от нея общи части на жилищната сграда с идентификатор .......... с адм. адрес [населено място], [улица], като бъде осъден ответникът да премахне изградената стена, с която е преградена чупката към коридора и е приобщена обща площ към неговия обект – стая с идентификатор ............, както и да премахне вратата, избита върху северната стена на собствената му стая с идентификатор ..............

  В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

  Поддържа, че в противоречие с практиката на ВКС въззивният съд е разрешил следните материално и процесуално правни въпроси:

  1.Въззивната инстанция като съд по същество, длъжна ли е да обсъди всички относими доказателства, възражения и доводи на страните, наведени в производството пред първата инстанция и във въззивната жалба – поддържа, че въззивната инстанция не е обсъдила всички доказателства в тяхната съвкупност в противоречие с решение №246 от 28.12.2018г. по гр.д.№4719/2017г. на ВКС, IV г.о. и посочените в него съдебни актове, както и решение №110 от 17.07.2018г. по гр.д.№4216/2017г. на ВКС, III г.о.;

  2.Когато въззивната инстанция препраща към мотивите на първоинстанционния съд, това дерогира ли изискването на чл.236, ал.2 ГПК за мотивиране на въззивното решение и разпоредбата на чл.272 ГПК освобождава ли въззивната инстанция от задължението да се произнесе по направените във въззивната жалба оплаквания и възражения – поддържа противоречие с решение №68 от 16.07.2018г., постановено по гр.д.№2751/2017г. на ВКС, I г.о. и посочените в него съдебни актове;

  3.Достатъчна ли е уговорката, при това устна, между двама от етажните собственици, за да се промени предназначението на обща част /в случая чупка от коридор/ по начин, че тази обща част да се присъедини към индивидуална собственост само на един от етажните собственици и подобна уговорка не е ли в противоречие с правилата на чл.185 ЗУТ, който изисква решение на общо събрание на етажните собственици за промяна на предназначението на общата част и извършване на строителство по отношение на тази обща част – поддържа противоречие с определение №20 от 10.01.2017г. по гр.д.№2855/2016г. на ВКС, I г.о. и решение №68 от 16.04.2015г. по гр.д.№6181/2014г. на ВКС, I г.о.;

  4.Необходимо ли е да бъде доказано в процеса съгласието чрез действие или бездействие, на останалите етажни собственици по отношение на промяна на предназначението на конкретна обща част - поддържа противоречие с определение №20 от 10.01.2017г. по гр.д.№2855/2016г. на ВКС, I г.о. и решение №68 от 16.04.2015г. по гр.д.№6181/2014г. на ВКС, I г.о.;

  5.Представлява ли преустройството на общи части и ползването им по начин, различен от тяхното предназначение, неоснователно действие при липса на договореност между етажните собственици за ползването на общите части – поддържа противоречие с решение №345 от 25.06.2010г. по гр.д.№1497/2009г. на ВКС, II г.о.;

  6.При установено и доказано пробиване на отвор в стена /в случая за врата/, представляваща обща част, необходимо ли е да се събират доказателства, които да установят, че това действие пречи на конструктивната цялост на сградата или засяга тази цялост по някакъв друг начин;

  7.Необходимо ли е да се събират доказателства, които да установяват, че определени действия пречат на упражняване на правото на собственост при иск с основание чл.109 ЗС, след като в процеса е доказано, че преградено място

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове