Определение №391/14.05.2021 по дело №702/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 391

  гр. София, 14.05.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на двадесет и девети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 702/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби” АД с ЕИК[ЕИК] и седалище гр. Варна, чрез адв. Г. против решение № 1219 от 27.10.2020 г. по гр. д. № 1791/2020 г. на Окръжен съд – Варна.

  Ответникът Д. Г. С. не е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК и не ангажира становище по жалбата.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

  Предмет на жалба е горецитираното въззивно решение, с което е потвърдено решение № 1503/19.03.2020 г. по гр. д. № 17116/2019 г. на Районен съд – Варна за уважаване на предявения от Д. Г. С. против „Енерго - Про Продажби” АД със седалище [населено място] отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК като е прието за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на дружеството сумата от 11 693. 98 лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя доставена и незаплатена електрическа енергия за периода от 06.11.2017 г. до 05.1.2018 г. за обект по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], с адрес на потребление [населено място], [улица] е ангажирана отговорността на ответника за разноски, вкл. чрез отмяна на определение № 7419/12.06.2020 г. на първоинстанционния съд, постановено по реда на чл. 248 ГПК и изменение на неговото решение в частта за разноските.

  Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е съобразил данните, отразени в констативен протокол № 1202487/05.11.2018 г. на служители на „Електроразпределение Север“ АД - Варна за извършена на посочената дата техническа проверка на електромера, монтиран на обекта на ищеца в [населено място], [улица], с абонатен № [ЕГН], при която са снети показанията му, а измервателният уред е демонтиран и изпратен за експертиза в Български институт по метрология (БИМ). Съгласно протокол № 2283/01.10.2019 г. на БИМ, РО Варна, след софтуерно „прочитане“ на паметта на електромера е установена намеса в тарифната му схема. Констатирано е, че действително потребената електрическа енергия се разпределя и върху невизуализирана тарифа Т3 – 61 509 кВтч. Според метрологичната експертиза електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерването на ел. енергията. В мотивите на обжалваното решение е изтъкнато, че в резултат на така констатираната намеса в уреда, ответното дружество е приело да е възникнало основание за корекция в отчетената стойност на потребената ел. енергия за исковия период, поради което същата е преизчислена, като е одобрено начисляването на допълнително количество ел. енергия за този период и е издадена фактура за задължението (фактура № [ЕГН]/09.10.2019 г. за сумата 11 693. 98 лв.). Обсъдено е и заключението на назначеното по делото вещо лице: че измервателният уред (СТИ) е в срок на метрологична годност, а отчитането на консумираната ел. енергия в обекта на ищеца е по две тарифи – нощна (1.8.1) и дневна (1.8.2), както и че констатираното при метрологичната проверка количество ел. енергия в неактивиран за търговски отчет регистър (ел. енергия от 61 509 кВтч, отразена в регистър 1.8.3), е действително доставена от доставчика и потребена от обекта на абоната, но неотчетена при регулярните месечни отчети ел. енергия. При горните факти въззивният съд е приел, че не е установено по несъмнен начин въпросното количество ел. енергия, отразено в посочения регистър (1.8.3) да е действително доставено от ответника и потребено от обекта на ищеца. Като последица от това е направен извод, че исковата сума, начислена в извършената корекционна процедура, за установено допълнително количество потребена електроенергия в рамките на минал отчетен период,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари