Решение №39/22.04.2021 по дело №4098/2020

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 39

  София, 22.04.021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  при секретаря Даниела Никова разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.д. № 4098/2020 година.

  Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

  Подадена е молба от В. П. И., чрез адв. Л. П. и адв. Д. В., за отмяна на решение № 217 от 04. 12. 2018 г. по гр. д. № 580/2016 г. на РС – Тетевен, влязло в сила на 18. 12. 2019 г., с което е отхвърлен предявеният от В. П. И. против В. Н. Х., С. Л. Х., Д. Л. Х. и Р. М. Н. иск с правно основание чл. 108 ЗС, за установяване на собствеността върху земеделски имоти, находящи се в землището на [населено място], м. „Г.“ - нива с площ от 0,890 дка, съставляваща имот ... по КВС и нива с площ от 0,664 дка, съставляваща имот ... по КВС на [населено място], [община], Л. област и за осъждане на ответниците да предадат владението върху 28.64 кв. м., попадащи в североизточната част на нива ... и 36, 15 кв.м., попадащи в южната част на нива ...

  Молбата за отмяна се основава на твърдения за ново обстоятелство – допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № 506/29. 05. 2015 г. на кмета на Община-Ябланица, с която В. П. И. е обявен за купувач на процесните имоти, като е постановено вписаната в заповедта идентификация на имота да се чете: “поземлен имот № ...“ (вместо написаното: „поземлен имот ...“). Поправката е допусната със заповед № 1307/6. 12. 2016 г. на кмета на Община – Ябланица, която е влязла в сила на 9. 07. 2020 г., с постановяване на решение № 9189/9. 07. 2020 г. по адм.д. № 9158/2019 г. на ВАС, с което е оставена без уважение подадената срещу заповедта жалба.

  Твърди се, че посоченото писмено доказателство е от съществено значение за изхода на делото по предявения от молителя иск за собственост за имот № ..., тъй като искът е основан на договор за покупко-продажба от 1. 07. 2015 г., сключен с Община – Ябланица, и е отхвърлен по съображения, че административната процедура по провеждане на търга е опорочена, тъй като тръжната документация касае имот № ..., а не имот № ....

  Ответниците по молбата за отмяна В. Н. Х., С. Л. Х., Д. Л. Х. и Р. М. Н., чрез пълномощниците си адв. В. П. и адв. С. И., изразяват становище за недопустимост и неоснователност на същата.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

  Молбата за отмяна е допустима по съображения, изложени в определение № 12 от 29. 01. 2021 г. по гр. д. № 4098/2020 г. на ВКС, 1 г.о.

  Разгледана по същество, молбата за отмяна е неоснователна.

  Отмяната по чл. 303 ГПК е самостоятелно съдебно производство за извънинстанционен контрол на влезли в сила съдебни актове, когато те са неправилни и неправилността се дължи на някое от изчерпателно изброените в цитираната разпоредба основания, които не могат да се прилагат разширително.

  Основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК изисква наличие на новооткрити обстоятелства (съществували към приключване на съдебното дирене, след което е постановено влязлото в сила решение, по действащия ГПК – по арг. чл. 439, ал. 2, вр. чл. 235, ал. 3, съответно към приключване на устните състезания, след които е постановено влязлото в сила решение, по отменения ГПК – по арг. чл. 255, вр. чл. 188, ал. 3) или на нови писмени доказателства, установяващи такива факти. Те следва да са от съществено значение за делото и да е била налице обективна невъзможност за страната да узнае за съществуването им или да се снабди с установяващите ги писмени доказателства. Става въпрос за непълнота на фактическия или доказателствения материал, която се установява след влизане на решението в сила и която се дължи на обективна невъзможност да се разкрие истината по време на висящността на делото, а не се дължи

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари