Определение №387/13.05.2021 по дело №437/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 387

  София, 13.05.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на десети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ:Василка Илиева

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 437 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Ю. О. Ю., чрез пълномощника му адв.В. А. против решение № 260072 от 29.10.2020 г., постановено по в.гр.д. № 1433/2020 г. на Окръжен съд Стара Загора, с което е отменено решение № 151/13.03.2020 г. на Районен съд Казанлък, постановено по гр.д. № 2229/2019 г. и е постановено друго, с което е отхвърлен предявения от касатора срещу Л. К. Д. установителен иск по чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че съществува арендно правоотношение по договор за аренда на земеделска земя от 10.01.2013 г., с нотариално заверка на подписите от 22.01.2013 г., рег. № 285/22.01.2013 г. на нотариус Р. Б., рег. № *** на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията Казанлък, вх. № 333/23.01.2013 г., акт 130, том 1, за поземлен имот с идентификатор ****, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-94/29.12.2009 г. на АГКК за [населено място], [община], местност „Ч. ч.“, с площ 7600 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, със срок на договора – петнадесет години и не е уважено искането с правно основание чл.537, ал.2 ГПК за отмяна на извършеното вписване с вх. № 7206/09.09.2016 г., том 6, № 149/2016 г. на Служба по вписванията Казанлък, на уведомление на Л. К. Д. за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя от 10.01.2013 г. с нотариално заверени подписи на 22.01.2013 г., поради несъществуване на вписаното обстоятелство.

  Ответната страна Л. К. Д., чрез пълномощника си адв. Ц. М., в депозирания отговор поддържа, че жалбата е недопустима с оглед разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1 ГПК, тъй като в конкретния случай искът за съществуване на арендно правоотношение по договор за аренда от 2013 г., който има облигационен характер е с цена под 5 000 лв. Изложени са и съображения за неоснователност на касационната жалба по същество.

  Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна, но е насочена срещу неподлежащ на касационно обжалване, съгласно чл.280, ал.3, т.1, пр.първо ГПК съдебен акт.

  Производството е образувано по иск за установяване съществуването на арендно правоотношение по договор за аренда на земеделска земя от 10.01.2013 г. Видно от молба-уточнение от 02.09.2019 г., депозирана от ищеца Ю., цената на иска, определена по реда на чл.69, ал.1, т.5 ГПК е 114,00 лв., тъй като съгласно сключения договор за аренда на земеделска земя, за съществуването на който е предявен установителния иск, уговорената арендна цена за отдадените за ползване 7.600 дка е в размер на минимум 50 кг зърно за всеки декар, или арендната вноска за една година за цялата площ земеделска земя е в размер на 380 кг зърно, при единична стойност на кг зърно от 0,30 лв. При тази цена на иска решението по делото не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК. Подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 264559/01.12.2020 г., подадена от Ю. О. Ю., ЕГН [ЕГН], с адрес [населено място], [улица], общ.К., чрез пълномощника му адв.В. А. против решение № 260072 от 29.10.2020 г., постановено по в.гр.д. № 1433/2020 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС, ГК в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари