Определение №384/13.05.2021 по дело №247/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 384

  София, 13.05.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 247 по описа за 2021 г. взе предвид следното

  Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от В. Д. Д., чрез адвокат М. Н., срещу въззивно решение № 105/14.04.2020 г., постановено от Пазарджишки окръжен съд по в.гр.д. № 44/2020 г.

  Излага доводи за неправилност поради противоречие с материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

  Насрещната страна “Инвестбанк“ АД, представлявана от изпълнителните директори З. Р. и В. К. – Д., чрез юрисконсулт Н. Н., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. В евентуалност поддържа неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски за инстанцията за юрисконсултско възнаграждение.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

  Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и 2 ГПК.

  Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

  По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

  Въззивният Пазардишки окръжен съд, като потвърдил решението на първостепенния Пещерски районен съд, отхвърлил предявените от В. Д. Д. срещу “Инвестбанк“ АД иск за установяване нищожност на договор за залог от 28. 08. 2014 г., като сключен в нарушение на добрите нрави., на осн. чл. 26, ал. 1, предл. 3 ЗЗД, за заплащане на обезщетение за претърпени вреди от същия договор, както следва: имуществени вреди – главница от 7 260 лв., натрупана лихва от 1 426,76 лв., и неимуществени в размер на 10 000 лв., законната лихва върху главниците, считано от датата на подаване на исковата до окончателното издължаване. Присъдил съдебноделоводните разноски в полза на ответника.

  За да постанови този резултат, въззивният съд установил, че между В. Д. Д. и „Инвестбанк“ АД-гр.София, са възникнали две отделни облигационни правоотношения по сключени договори за потребителски креди. Първоначално е сключен договор за потребителски кредит на физическо лице срещу ипотека по силата на който банката, като кредитор и Д. С. Д., като кредитополучател, както и солидарните длъжници Л. Л. Д. и ищцата В. Д., последната дъщеря на кредитополучателя и на първия солидарен длъжник. Съгласно този договор банката предоставя на кредитополучателя кредит в размер на 400 000 лв. за рефинансиране на 1 бр. кредитна линия на „Стрелец-Д.“ ЕООД в същата банка; за рефинансиране на 1 бр. кредит на „Стрелец-Д.“ ЕООД към физическо лице по договор за паричен заем от 27. 12. 2007 г.; за рефинансиране на 1 бр. овърдрафт на същото дружество в „Уникредит Булбанк“ АД, и остатъка от кредита - за текущи нужди, който кредит следва да се погасява на 240 равни месечни анюитетни вноски, включващи лихва и главница, с размер на всяка вноска от 3 833,62 лв., дължими ежемесечно на 26-то число, считано от месеца, следващ първото усвояване на суми по кредита, с краен срок за погасяване 26. 02. 2028 г., описани в погасителен план - Приложение №1, неразделна част от договора. Кредитът е обезпечен с първа по ред ипотека върху недвижими имоти, а още е гарантиран и с издадена от кредитополучателя ценна книга - запис на заповед в полза на банката за размера на главницата и лихвите за периода на кредита, авалиран от двамата солидарни длъжници, платим на предявяване в срок до 2 месеца след крайния срок за погасяване на кредита. Солидарните длъжници, в това число и ищцата, заедно с кредитополучателя са поели задължение да издължават ползвания кредит, лихвите, таксите, комисионните и разноските, съгласно условията на договора, респективно да осигуряват по разплащателната си сметка, наличието на необходимите средства, с които кредиторът по служебен път да погасява тези задължения.

  С договор за потребителски кредит № 478/28.08.2014 г. “Инвестбанк“ АД, в качеството

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари