Определение №373/12.05.2021 по дело №3164/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 373

  София, 12.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети април през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 3164 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на „Енерго-Про продажби” АД, със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от П. С. С., Я. М. Д. и Г. К., чрез адв. Н. М. Б., против въззивно решение № 260119 от 16 юли 2020 г., постановено по в.гр.д. № 1000/2020 г. по описа на окръжния съд в [населено място], с което е потвърдено решение № 1102 от 4 март 2020 г., постановено по гр.д. № 14599/2019 г. по описа на районния съд в [населено място], с което е прието за установено по отношение на „Енерго-Про продажби” АД, че К. Е. Д., с адрес в [населено място], не дължи на дружеството сумата от 7181,64 лева – стойност на служебно начислена електрическа енергия за периода 13.09.2017 г.-12.09.2018 г. по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за обект на потребление в [населено място],[жк], [жилищен адрес].

  В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. Изложени са оплаквания за допуснати нарушения на чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК. Оспорва се изводът на въззивния съд, че поради отмяна на чл. 1-47 и на чл. 52-56 от Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) с решение № 1500 по адм.д. № 2385/2016 г. на ВАС към датата на проверката е липсвала нормативна уредба, регламентираща реда за възникване на правото на оператора на електроразпределителната мрежа да извършва проверка на средствата за измерване и едностранно да коригира, респективно да фактурира, допълнително начислени количества електрическа енергия. Поддържа се, че доставчикът не е бил лишен от правно основание за извършване на проверка на средствата за измерване и за преизчисляване на потребеното от абонатите количество електрическа енергия, тъй като към момента на проверката са действали разпоредбите на чл. 48-51 ПИКЕЕ, отменени по-късно с решение № 2315 по адм.д. № 3879/2017 г. на Върховния административен съд, обн. ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 23.11.2018 г. Отмяната на текстовете на ПИКЕЕ не лишавала оператора от правно основание да извършва проверка на средствата за измерване на електрическа енергия, като поради специфичния предмет на договорите за доставка на електрическа енергия част от правата и задълженията по тях се регламентирани от Закона за енергетиката. Приложими обаче оставали и общите правила на ЗЗД (чл. 183 ЗЗД), доколкото се касае за договорно правоотношение за продажба на електрическа енергия, по което купувачът дължи заплащане на цената на доставената стока. В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване, касаторът се позовава на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по три правни въпроса.

  В срока за отговор на касационната жалба ответникът в касационното производство К. Е. Д., с адрес в [населено място], чрез адв. А. Н., възразява срещу допускането на касационно обжалване и излага становище за неоснователност на жалбата по същество.

  За да постанови обжалвания съдебен акт, въззивният съд приема за установено, че между страните е налице облигационно правоотношение, по силата на което ищецът има качеството потребител на електрическа енергия; на 12.09.2018 г. е извършена техническа проверка на средството за търговско измерване, монтирано на обекта на ищеца, при която електромерът бил демонтиран, поставен в индивидуална опаковка, запечатана с пломба № 507510 и изпратен за експертиза; извършена е метрологичната експертиза на Българския институт по метрология, с която се констатира, че при софтуерно четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера – установено е наличие на преминала енергия на тарифа 1.8.3, която не е визуализирана на дисплея, електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на електроенергия, но не съответства на техническите характеристики. Въз основа на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари