Определение №329/01.06.2021 по дело №2104/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 329

  София, 01.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и осми април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2104 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца Етажна собственост на жилищна сграда, находяща се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] чрез управителите К. М. и А. Г. срещу решение № 11797 от 05.08.2020г. по в.т.д.№ 1589/2019г. на САС, 13 състав, с което е обезсилено на основание чл.270,ал.3, предл. първо във вр. с чл.129,ал.3 ГПК решението по гр.д.№ 9498/2016г. на СГС, ГО, 2 състав и е прекратено производството по делото. С първоинстанционното решение ответниците „Стиларис“АД в качеството му на строител и „Евростандарт“ЕООД в качеството му на строителен надзор са били осъдени солидарно на заплатят на етажната собственост на основание чл.163,ал.3 и чл.168,ал.7 ЗТСУ сумата 200 000лв. за некачествено изпълнение на строителни работи в подземния етаж-сутерен общи части на сградата, ведно със законната лихва, считано от 02.08.2016г.

  В касационната жалба са въведени доводи за неправилност на основанията по чл.281,т.3 ГПК, иска се отмяната му и връщане на делото за решаване по същество от друг въззивен съдебен състав. Поддържа се, че исковата молба е била редовна и САС не е имал основание да изисква уточнения и неправилно е приел, че петитумът не е ясен. Оспорва се правилността на констатацията, послужила като основание за прекратяване на производството по делото - неотстраняване на противоречие между обстоятелствена част и заявено искане съобразно указанията, дадени във въззивното производство. Твърдението е, че в предоставения срок е депозирана подробна молба-уточнение, съобразно която, етажната собственост иска да ангажира гаранционната отговорност по реда на чл.163,ал.3 ЗУТ по отношение на „Стилартс“АД и по реда на чл.168,ал.7 ЗУТ по отношение на „Евростандарт“ЕООД; че исковата претенция е уточнена в размер на 200 000лв. срещу двамата ответници за обезщетение на вреди от лошо/некачествено изпълнено строителство в общи части, респ. неупражнен строителен надзор. Касаторът счита, че въззивната инстанция при оставянето на исковата молба без движение е следвало да даде на ищеца ясни и разбираеми указания, а след депозиране на молбата-уточнение, ако счита, че те не са изпълнени, е следвало да даде допълнителни напътствия, да постави на страната уточняващи въпроси. Поддържа, че въззивната инстанция неправилно е обявила делото за решаване и е прекратила производството по делото по съображения за неотстраняване дефекти на исковата молба, без да даде допълнителни указания, след като веднъж е приела уточнението и го е допуснала. Възразява, че в решението си въззивната инстанция не е изложила аргументация кои указания не са изпълнени, че не са изложени ясни и убедителни мотиви защо счита указанията за неизпълнени.

  За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

  В обстоятелствената част на исковата молба ищците подробно са изложили и изяснили факти и твърдения, относими към гаранционната отговорност на ответниците „Стилартс”АД като строител и „Евростандарт”ЕООД, осъществяващ надзор по строителството, за детайлно описани вреди от некачествено изпълнение на хидроизолация, довела до проникване на вода в подземния етаж на ЕС. Заявеният петитум е за солидарното осъждане на основание чл.163,ал.2 ЗУТ и чл.168,ал.7 във вр. с чл.160 ЗУТ във вр. с чл.20,ал.4 от Наредба № 2/2003г., ответниците да отстранят недостатъците в строителството на подземията на сградата-общи части на сградата, като на основание чл.80 ЗЗД ищцовата страна бъде упълномощена на извърши необходимите ремонтни дейности за сметка на ответниците за сумата 200 000лв., на която исковете са увеличени в хода на производството. Като евентуален иск е предявен такъв с посочено основание чл.195,ал.1, предл.последно ЗЗД за осъждането на „Стилартс”АД като строител и продавач да отстрани недостатъците като на основание чл.80 ЗЗД ищецът да бъде упълномощен от съда да извърши необходимите ремонтни дейности за сметка на ответника в размер на същата сума. В писмената защита е поддържано искане за солидарното осъждане на ответниците да заплатят на основание чл.193,ал.3 и чл.168,ал.7 ЗУТ сумата 200 000лв., необходима за отстраняване на недостатъците, ведно със законната лихва от подаването на исковата молба.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари