Определение №328/21.04.2021 по дело №3828/2020

  - 7 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 328

  гр. София 21.04.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 10.03.2021 (десети март две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 3828 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 19 922/15.07.2020 година, подадена от Д. П. Б. и Х. Н. Б., против решение № 558/09.06.2020 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско въззивно отделение, 9-ти състав, постановено по гр. д. № 331/2020 година.

  С обжалваното решение съставът на Софийски градски съд е потвърдил първоинстанционното решение № 4652/05.12.2019 година на Районен съд Пловдив, ІХ-ти състав, постановено по гр. д. № 4686/209 година, с което Д. П. Б. е осъдена на основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД да заплати на „Йони ойл“ ЕООД [населено място] сумата от 25 000.00 лева от общо припадащата й се в дял неустойка от 25 197.33 лева, представляваща 4/6 от неустойка в общ размер от 37 796.00 лева, дължима се за неизпълнение на задължение по предварителен договор за покупко-продажба, сключен на 31.12.2018 година, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 25.03.3019 година до окончателното плащане, а Х. Н. Б. е осъдена на основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД да заплати на „Йони ойл“ ЕООД [населено място] сумата от 6299.33 лева, представляваща 1/6 от неустойка в общ размер от 37 796.00 лева, дължима се за неизпълнение на задължение по предварителен договор за покупко-продажба, сключен на 31.12.2018 година, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 25.03.3019 година до окончателното плащане.

  В подадената от Д. П. Б. и Х. Н. Б. касационна жалба се излагат доводи за това, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело и до неговата необоснованост. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените от „Йони ойл“ ЕООД [населено място] против Д. П. Б. и Х. Н. Б. искове, с правно основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД, да бъдат отхвърлени. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторите твърдят, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Пловдив по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба „Йони ойл“ ЕООД [населено място] е подал отговор на същата с вх. № 265 677/16.10.2020 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 558/09.06.2020 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско въззивно отделение, 9-ти състав, постановено по гр. д. № 331/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  Д. П. Б. и Х. Н. Б. са били уведомени за обжалваното решение на 11.06.2020 година, а подадената от тях касационна жалба е с вх. № 19 922/15.07.2020 година, като е подадена по пощата на 13.07.2020 година, а 11.07.2020 година и 12.07.2020 година са неприсъствени дни. Поради това и с оглед разпоредбите на чл. 60, ал. 6 и чл. 62, ал. 2 от ГПК е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежни страни, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Окръжен съд Пловдив е приел, че отношенията между страните произтичали от сключен между тях на 31.12.2018 година предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, съгласно който Д. П. Б. и Х. Н. Б. са поели задължение за прехвърляне на правото на собственост, чрез сключване на окончателен договор, на купувача „Йони ойл“ ЕООД [населено място] на описания в договора поземлен имот и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари