Определение №32/19.08.2021 по дело №2385/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 32

  гр.София, 19.08.2021 г.

  Върховният касационен съд и Върховният административен съд на

  Република България, петчленен състав, в закрито заседание на шести юли две

  хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНЕТА ПЕТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  СВЕТЛАНА БОРИСОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 2385 от 2021

  година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 135, ал. 5 АПК.

  Окръжен съд - Пловдив е повдигнал препирня за подсъдност с

  Административен съд - Пловдив по искове, предявени от „М. К.-

  86“ Е., [населено място] против Община Родопи, за присъждане на сумата 1 237 756, 95 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди.

  В исковата молба са изложени твърдения, че вредите са в резултат на

  бездействие от страна на служители на ответника, изразяващо се в

  неизпълнение на договор № 6888/06.02.2009 г., сключен между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Община Родопи, което бездействие е констатирано от експертите на

  ПУДООС при извършените проверки на документацията на обект -

  канализацията на с.Първенец. Поддържа, че вследствие на това бездействие, община Родопи не е получила финансиране, за да изпълни задължението си за заплащане на извършените от ищеца СМР по договор № 170 от 04.12.2008 г., сключен с ответната община.

  Съставът по чл. 134, ал. 5 АПК, за да се произнесе, взе предвид

  следното:

  Сезираният Административен съд - Пловдив е прекратил пред себе си производството, като е изпратил делото за разглеждане на Окръжен съд -

  Пловдив. Изложил е съображения, че се касае за претенции, основаващи се на твърдения за неизпълнение в срок на задълженията на една от страните по облигационно правоотношение. Посочено е, че договорът между страните от

  04.12.2008г. е сключен преди влизане в сила на чл. 19а и чл. 128, ал. 1, т. 3

  АПК (ДВ, бр. 74/20.09.2016 г.), уреждащи сключването на административни договори и подведомствеността на спорове относно искания за тяхното

  изпълнение, както и че в §149, ал. 4 ЗИДАПК е предвидено, че споровете относно изпълнение на административни договори, сключени преди влизане в сила на посочените разпоредби, са подведомствени на гражданските съдилища.

  От своя страна Окръжен съд - Пловдив е оставил исковата молба без

  движение и е дал указания на ищеца да посочи на какви факти се основава исковата претенция. С молба от 14.06.2021 г. същият е посочил, че правната

  квалификация на предявените искове е чл. 1 ЗОДОВ, като претърпените вреди са вследствие на действия и бездействия на служители на ответника,

  както и че сумата не се претендира поради неплащане по договора от

  04.12.2008г. След като е съобразил изложените в молбата твърдения,

  Окръжен съд - Пловдив е прекратил производството по делото и е повдигнал препирня за подсъдност. Мотивирал се е, че в случая ипщовото дружество изрично е обосновало отговорността па ответника по чл. 1 ЗОДОВ, поради

  което въпросът относно характера на посочения договор не би следвало да се

  повдига, а освен това в исковата молба изрично е посочено, че вече е била

  инициирана гражданскоправна защита по този договор, като образуваното гражданско дело е приключило с неблагоприятно за ищеца влязло в сила

  решение, от чиито мотиви същият е преценил, че е налице основание за търсене на отговорност по реда на ЗОДОВ.

  Настоящият петчленен състав на съдии от Върховния касационен съд и

  Върховния административен съд приема, че спорът е подсъден на

  Административен съд - Пловдив, по следните съображения:

  Съгласно чл. 128, ал. 1, т. 6 АПК всички дела по искания за

  обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица са подведомствени на

  административните съдилища. Цитираната норма въвежда обща

  компетентност на административните съдилища по делата, отнасящи се до

  обезщетенията за вреди от незаконосъобразна административна дейност, като я отграничава по този начин от тази на гражданските съдилища. Исковете за

  обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари