Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бранислава ПавловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли да бъде признато право на собственост на ищеца по отношение на етаж от сграда, без да се изследва въпросът дали този етаж представлява самостоятелно обособен обект към момента на сключване на договора за прехвърлянето му?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело № 109/2022 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

И. Д. А., чрез процесуалния представител адв. Г. П. от САК, е обжалвал въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд № 260184 от 31.08.2021г. по гражданско дело № 523/2019г. , с което е уважен предявеният срещу него от С. И. К. ревандикационен иск за 1/2 ид. ч. от имот пл. 67, за който е отреден парцел IX в кв.9 по регулационния план на [населено място] и на втория жилищен етаж от построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с признато право на задържане на имота до заплащане на стойността на подобренията на стойност 2790 лв. Решението е постановено при участието на „Юробанк България“АД на страната на ответника И. Д. А..

В касационната жалба се поддържат отменителните основания по чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК, във връзка с които са поставените правни въпроси в изложението за допускане на касационното обжалване.

Ответницата С. И. К., чрез процесуалния пълномощник адв. Ю. С., е подала писмен отговор, в който изразява становище, че касационното обжалване не следва да се допуска, тъй като част от поставените правни въпроси не са разглеждани от въззивния съд, по останалите липсва поставен правен въпрос, а е посочена само съдебна практика. Поддържа се, че не е налице и основанието на чл. 280, ал. 7, предл. трето ГПК, защото твърденията са по съществото на спора, а не по допустимостта на касационното обжалване.

Третото лице-помагач „Юробанк България“АД не е подало отговор на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок срещу решение по иск за собственост и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

С обжалваното въззивно решение, Кюстендилският окръжен съд е приел, че ищцата С. И. К. е собственик на процесния недвижим имот – дворно място УПИ пл.№ …., за който е отреден парцел … кв…. по плана на [населено място], [община] и на втория етаж от построената в мястото жилищна сграда. Мотивите за този извод са, че ищцата е придобила собствеността въз основа на договор за дарение, сключен с нот. акт …./1997г. на нотариус А. Р. при Дупнишкия районен съд и правата на ответника И. Д. А., който е купил имота от публична продан по изп. д. 20167430400086 на ЧСИ В. А. с взискател „Юробанк България“АД и длъжници А. Н. Б. и И. К. Б., последният праводател на ищцата по нот. акт № …./1997г., са й непротивопоставими.

В изложението за допускане на касационното обжалване е формулиран правен въпрос дали ищцата С. И. К. е собственик на процесния имот, който към датата на придобиване по договор за дарение и към предявяване на иска не е самостоятелен обект на собственост, а част от еднофамилна жилищна сграда. Изложени са и доводи, че въззивният съд не е изследвал действителността на прехвърлителната сделка, с която се легитимира ищцата и не са обсъдени всички събрани доказателства. Въпросът се отнася до легитимацията на ищцата и се уточнява ВКС на основание т. 1 ТР 1/2009г. на ВКС, ОСГТК така: Може ли да бъде признато право на собственост на ищеца по отношение на етаж от сграда, без да се изследва въпросът дали този етаж представлява самостоятелно обособен обект към момента на сключване на договора за прехвърлянето му? Въпросът е обуславящ за делото при данни от представения нотариален акт № …./2005г., с който И. К. Б. е признат за собственик на еднофамилна двуетажна жилищна сграда, а е дарил с нот. акт № …./1997г. втория етаж от същата сграда. По този правен въпрос касационното обжалване следва да се допусне на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска касационно обжалване на въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд № 260184 от 31.08.2021г. по гражданско дело № 523/2019г.

Указва на касатора И. Д. А., че на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да внесе държавна такса в размер на 50 лв./петдесет лева/ по сметка на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението и да представи вносния документ по делото, в противен случай касационната жалба ще бъде върната.

След изтичане на срока за внасяне на държавната такса делото да се докладва за насрочване или прекратяване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
    Дали може да бъде признато право на собственост на ищеца по отношение на етаж от сграда, без да се изследва въпросът дали този етаж представлява самостоятелно обособен обект към момента на сключване на договора за прехвърлянето му?

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]