Определение №319/20.04.2021 по дело №3456/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 319

  София 20.04.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на втори февруари, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 3456/2020 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, гр. Варна, подадена чрез процесуалния представител адвокат Н. Г., срещу решение №260277 от 05.08.2020 г. по в.гр.д. №914/2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 27 от 29.01.2020 г. по гр.д. № 1231/2019 г. на Районен съд - Провадия. С първоинстанционното решение е установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между страните по делото, че Я. А. И. не дължи на касатора сумата 6422.14 лв., представляваща стойност на ел. енергия по фактура № [ЕГН] от 22.08.2019г., начислена след корекция на сметката за периода от 15.09.2017г. до 14.09.2018г., за обект на потребление, находящ се в [населено място], област В., [улица], ет. .., ап. .., с абонатен № [ЕГН] и клиентски № [ЕГН].

  Според въззивния съд по делото е безспорно, че ищецът е потребител на електрическа енергия за обект, находящ се в [населено място], област В., [улица], ет. .., ап. .., с абонатен № [ЕГН] и клиентски № [ЕГН]. От КП № 1105058/14.09.2018г., се установява, че на посочената дата и по-горе адрес на потребление служители „Електроразпределение Север“АД са извършили проверка на процесното СТИ и са отчели стойностите в тарифи: 1.8.1,1.8.2,1.8.3,1.8.4 и 1.8.0. Електромерът е демонтиран за проверка в БИМ и на негово място е монтиран нов. От КП № 1578/13.08.2019г. на БИМ – РО Р. е видно, че при осъществяване на метеорологична експертиза на процесното СТИ е констатирана преминала ел. енергия в регистър 1.8.3 в размер на 34077.59 кВч. В протокола е посочено, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на ел. енергия. Посочено е, че СТИ не съответства на техническите характеристики – установена е намеса в тарифната схема на електромера. По делото е представено становище от 21.08.2019г., за начисляване на корекция на ел. енергия за периода от 15.09.2017г. до 14.09.2018г., като е посочено, че корекцията е извършена на основание софтуерен прочит на паметта на СТИ.Изготвена е фактура №[ЕГН] от 22.08.2019 г., на стойност 6422.14 лева. От протокол за монтаж/демонтаж /проверка на директен електромер № 1013178 от 11.01.2013г.се установява, че процесното СТИ е монтирано на обекта на ищеца с нулеви показания на дневна и нощна тарифи.От заключението на приетата техническа експертиза се установява, че процесният електромер е преминал метрологична проверка през 2012г., като метрологичната му годност е шест години. Натрупването в тарифа 1.8.3 е преминало през измервателната схема на СТИ в резултат на неправомерно софтуерно вмешателство в програмата за параметризация на СТИ. Количеството ел. енергия преминало през регистър 1.8.3 е доставен до обекта и съответно потребено. Процесният електромер не е от типа „Смарт“, и не може да се определи точно кога е извършено неправомерното вмешателство, а от там и кога точно е започнало натрупването на ел.енергия в невизуализирания регистър. В съдебно заседание вещото лице е посочило, че след като СТИ е нов, то при монтажа му показанията и на останалите тарифи са били нулеви.

  По делото не се спори, че ищецът е потребител на ел. енергия, както и че имотът, където е монтиран процесният електромер, е бил присъединен към ел. мрежа, поради което ищецът има задължението да заплаща използваната ел. енергия.Ответното дружество се позовава на предвидената в чл. 50 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /обнародвани в ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 год. в сила от 16.11.2013 год., изм. ДВ, бр. 15/14.05.2017 год. /, възможност за коригиране на сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период при установено посредством метрологична експертиза несъответствие на данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от ищеца количества ел.енергия. Същите са издадени от Председателя на ДКЕВР /приети с Решение на ДКЕВР по т. 3 от Протокол №147/14.10.2013 год./ в съответствие с предвиденото в чл. 83,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари