Определение №318/20.04.2021 по дело №3855/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 318

  София, 20.04.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, трето отделение, в закрито заседание на двадесет и трети февруари, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

  гр. дело № 3855/2020 г.

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на И. С. С., [населено място], чрез процесуалния му представител адвокат Д. Д., и по касационна жалба на Л. К. С., [населено място], чрез пълномощника ѝ адвокат И. А. срещу решение № 487/24.07.2020 год. по в.гр.д. № 383/2020 г. на Окръжен съд – Плевен, с което е потвърдено решение № 253 от 20.02.2020 г. по гр.д. № 5689/2019 г. на Районен съд – Плевен. С първоинстанционното решение на основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД е развален до размер на 5/6 идеални части договор за прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка, сключен с нотариален акт н.а. № ..., том ..., дело № ... от 16.05.2008 г. на Агенция по вписванията П., с който С. И. С., починал на 21.03.2016 г., и Е. Ц. С. са прехвърлили на касаторите И. С. С. и Л. К. С., срещу задължение за гледане и издръжка на двамата, докато са живи, собствеността на имот: втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находящ се в [населено място], [улица], с площ от 100 кв.м., построена в УПИ .. в кв. ... по плана на [населено място], а съгласно схема № 15-813937 – 05.09.2019 г. на самостоятелен обект в сграда на СГКК – [населено място], самостоятелен обект в сграда с идентификатор ...., с адрес [населено място], [улица] ет. 2, ап. 2, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор ..., с предназначение жилищна сграда – многофамилна, разположена в ПИ с идентификатор ..., с предназначение на самостоятелен обект – жилище, апартамент, на 1 ниво, с площ от 100.00 кв. м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – ...., и над обекта – няма.

  Въззивният съд е приел, че първоначално съпрузите С. И. С. и Е. Ц. С. са притежавали процесния имот в режим на СИО. Впоследствие с договора за издръжка и гледане те са прехвърлили имота на своя син И. С. С., срещу задължението да издържа и гледа двамата прехвърлители, докато са живи, като същите са си запазили правото на ползване върху целия имот, пожизнено и безвъзмездно. Към момента на сключване на договора прибретателят И. С. С. е бил в брак с Л. К. С., поради което двамата са придобили имота в режим на СИО. Прехвърлителят С. С. е починал на 21.03.2016 г., оставяйки за наследници своята съпруга Е. С. и двамата си сина И. С. и Ц. С. С.. Е. С. и Ц. С. са предявили иск с правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на сключения договор, поради неизпълнение от страна на съпрузите И. С. и Л. С. до размер на 5/6 ид. части, от които 4/6 ид.ч. за Е. С. и 1/6 ид.ч. за Ц. С.. Въз основа на анализ на събраните доказателства, въззивният съд е приел, че липсва изпълнение на дължимите по договора грижи за гледане и издръжка през последните години. Това се приравнява на пълно неизпълнение, което е значително и обуславя развалянето на договора по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. По тази причина въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение, с което искът е уважен изцяло, като договорът е развален до размер на 5/6 ид.ч., съобразно правата на ищците, 4/6 ид.ч. за Е. С. и 1/6 ид.ч. за Ц. С..

  Касаторите считат решението за неправилно. В изложенията представени към касационните им жалби се позовават на основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК и по чл. 280, ал. 2 ГПК.

  Ответникът по жалбите Ц. С., [населено място], е подал писмен отговор чрез процесуалния му представител К. Д., в който е изразил становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, а по същество – за неоснователност на подадените жалби. Направено е искане за присъждане на разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира, че касационните жалби са подадени в срок. Същите са редовни

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари