Определение №314/01.06.2021 по дело №1803/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 314

  гр. София, 01.06.2021

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 05 май , две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1803/20 г. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“АД със седалище София ЕИК[ЕИК] срещу решение №1423 от 02.07.2020 г. на САС по в.т.д. №345/2020 г.. С обжалваното решение въззивният съд е отменил, в обжалваната пред него част, първоинстанционното решение №7397/31.10.2019 г. по гр. д. № 10 459/2017 г на СГС, Т.О. и е уважил, в съответната част, иска на „БОРА“ЕООД ЕИК[ЕИК] срещу касатора като го е осъдил, на основание чл.361 ал.1 ЗЗД /посочен в диспозитива/ да заплати на „БОРА“ЕООД сумите от : 286 915,51 лева - дължима част от получените парични средства от страна на ответното дружество като упълномощен за това водещ съдружник в ДЗЗД „Обединение ГБС-Биогест-Габрово“ , в което ищецът също се явява съдружник , заедно с „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“АД и трето за спора лице, които парични средства са получени от Обединението/ дружество по ЗЗД/ като възнаграждение за изпълнение по договор с [община] от 24.08.2011 г. за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води по проект 58111-77-268 ИП за водния цикъл на [населено място], ОП Околна среда 2007-2013 г.. Решението се обжалва и в частта, с която след отмяна на първоинстанционното решение, въззивният съд е уважил и акцесорната претенция по чл.86 ЗЗД за сумата от 20 402,87 лева-мораторна сума върху горната главница за периода 02.12.2016 г.-14.08.2017 г. и в частта за присъдените в полза на ищеца разноски пред двете инстанции.

  В касационната жалба се навеждат оплаквания за недопустимост и неправилност на въззивното решение.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение за изхода по спора са решени в противоречие със задължителната практика на ВКС-основание по чл.280 ал.1,т.1 ГПК, а последният се явява от значение и за точното прилагане на закона и за развитие на правото– основание за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.3 ГПК.

  Ответникът по касация чрез своя пълномощник изпраща писмен отговор със становище за неоснователност на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и цената на иска е над 20 000 лева намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е изложил следните съображения:

  Съгласно съдържанието на споразумение за създаване на сдружение, сключено между „Главболгарстрой“ АД, „Биогест интернационал“ ООД и „Бора“ ЕООД трите дружества са се съгласили да се обединят с цел участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води Г. в рамките на интегриран проект 58111- 77- 268 за водния цикъл на [населено място], ОП „Околна среда 2007- 2013“..

  В чл.4.7. от договора страните са се уговорили, че разпределението на дейностите по поръчката, които ще изпълняват членовете на сдружението ще бъде по следния начин: за „Главболгарстрой“ АД-57%, за „Бора“ ЕООД-4% и за „Биогест интернационал“ ООД – 39%. Описан е и характера на дейностите, които ще извършва всяко едно от дружествата. За „Бора“ ЕООД е посочено,че това са дейностите по преглед и анализ на съществуващия проект на възложителя, привеждането им в съответствие с действащите български норми за проектиране, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, изработване на технически проект за реконструкция, съгласно Наредба №4/2011г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, изготвяне на работен проект за Реконструкция на ПОСВ- Габрово, съгласно посочената наредба, извършване на дейности по съгласуване на проектите с компетентните органи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане проекта в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация, отговорност за нормалното функциониране и подръжка през целия период за съобщаване и отстраняване на дефекти. Съгласно чл.4.8. всички права и интереси, отговорности, гаранции, задължения, рискове и всички разноски, печалби и загуби, произтичащи

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари