Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Албена БоневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка допустимостта на въззивното решение с оглед наличието на правен интерес от предявяване на иск с петитум за установяване със съдебно решение, че вписване, извършено в имотния регистър е непротивопоставимо на ищеца.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 3443 по описа за 2021 г. взе предвид следното

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от “ЕВДА 2009“ ЕООД, представлявано от управителя Е. Б., чрез адвокат Н. К., срещу въззивно решение от 12.05.2021 г., постановено от Монтански окръжен съд по в. гр. д. № 65  /  2021 г.

Касаторът излага доводи за неправилност поради противоречие с материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Насрещната страна “Краси“ ЕООД, представлявано от управителя К. М., чрез адвокат Д. Ц., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, евентуално – че касационната жалба е неоснователна. Претендира разноски за инстанцията. Не е постъпил отговор от другата насрещна страна – К. С. Т..

Мотиви

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

Въззивният Монтански окръжен съд, като отменил решението на първостепенния Ломски районен съд, отхвърлил иска на “ЕВДА 2009“ ЕООД против “Краси“ ЕООД и К. С. Т. за признаване на установено по отношение на ответниците, че сключеният между тях анекс от 09.04.2015 г. към договор за аренда от 19.04.2011 г. няма правно действие, считано от стопанската 2018/2019 г. за един от арендуваните обекти – нива с площ 56,5 декара.

За да постанови този резултат, въззивният съд установил, че на 19.04.2011 г. един от наследниците на общия наследодател Т. Ш. – ответника К. Т., е сключил договор за аренда на няколко земеделски имота с другия ответник – дружеството арендатор с “Краси“ ЕООД. Договорът е вписан в Служба по вписванията на 05.05.2011 г.; уговорения срок на действие е 7 стопански години. На 21.02.2013 г. друг наследник на общия наследодател – Д. Т., сключила с ищеца по делото “ЕВДА 2009“ ЕООД договор за аренда, в който като арендуван обект е включен и имот, отдаден под аренда с първия аренден договор от 2011 г. Страните по втория аренден договор са уговорили, че той се сключва за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г. Договорът е вписан на 22.02.2013 г. На 09.04.2015 г. страните по първия аренден договор са сключили анекс към него, в който освен другите уговорки, с които изменят първоначалния договор за аренда (в това число и уговорената сума на арендно плащане за декар) в т. 7 са постигнали съгласие да променят раздел I, т. 3 от сключения между тях договор за аренда на земеделска земя досежно срока му на действие. Същият е променен до стопанската 2028 г. Анексът е вписан.

Съдът посочил, че спорът е за това какъв е характерът на анекса от 09.04.2015 г. Приел, че с него не е сключен нов договор, а е продължен вече съществуващия такъв от 19.04.2011 г. Приел, че при наличието на два действителни договора за аренда за един и същ имот, които се припокриват по отношение на срока на действието си, колизията между тях следва да бъде разрешена при прилагането на действащата към момента на сключването им разпоредба на чл. 3, ал. 5 ЗАЗ (отм. с ДВ, бр. 13/2017 г.), съгласно която договор за аренда, сключен от един съсобственик, не може да се противопостави на арендатор по договор за аренда, сключен с друг съсобственик на същия имот, който е бил вписан по-рано в Службата по вписванията. Обосновал извод, че към момента на вписването на втория договор – 22.02.2013 г., първият договор е бил действащ и именно първият договор е бил впоследствие надлежно удължен от страните по него чрез сключения анекс от 09.04.2015 г. Заключил, че вторият аренден договор (от 2015 г.) не може да се противопостави на страните по първия.

Касаторът обосновава допускане на касационно обжалване с въпросите: С анекса сключен ли е нов договор, който следва да се конкурира с предходния, или е продължен вече съществуващ действащ между страните такъв, като с оглед наличието на два действителни договора за аренда за едни и същи земеделски земи, които се припокриват по отношение на срока на действието си, колизията между тях следва да бъде разрешена при прилагане на действащата към момента на сключването им разпоредба на чл. 3, ал. 5 ЗАЗ (отм. с ДВ, бр. 13/2017 г.).

Касационен въпрос

Съставът на Върховния касационен съд, при служебно извършената проверка, намира, че касационно обжалване следва да бъде допуснато в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2, предл. трето ГПК за проверка допустимостта на въззивното решение с оглед наличието на правен интерес от предявяване на иск с петитум за установяване със съдебно решение, че вписване, извършено в имотния регистър е непротивопоставимо на ищеца.

Диспозитив

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на въззивно решение от 12.05.2021 г., постановено от Монтански окръжен съд по в. гр. д. № 65  /  2021 г.

УКАЗВА на касатора, в едноседмичен срок от съобщението, да заплати държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 100 лв. по сметка на Върховния касационен съд, като в указания срок изпрати по пощата, или депозира в канцеларията на Върховния касационен съд, доказателства за това.

При неизпълнение в срок, касационната жалба ще бъде върната.

Ако указанието бъде точно изпълнено, делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]