Определение №312/20.04.2021 по дело №4155/2020

  - 5 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 312

  гр. София 20.04.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 17.03.2021 (седемнадесети март две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 4155 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 260 751/28.09.2020 година, подадена от „КТМ ЕКС“ ЕООД [населено място], против решение № 157/27.07.2020 година на Апелативен съд Варна, търговско отделение, ІІ-ри състав, постановено по т. д. № 190/2020 година.

  С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционното решение № 1090/03.12.2019 година на Окръжен съд Варна, търговско отделение, ІV-ти състав, постановено по т. д. № 1756/2018 година, с което по иск с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД, предявен от В. С. В. и К. Т. В. против „КТМ ЕКС“ ЕООД [населено място] е обявен за нищожен договора за замяна на недвижим имот от 05.09.2014 година, обективиран в нотариален акт № **, том **, рег. № ****, дело № 346/2014 година на С. Д.-нотариус с район на действие района на Районен съд Варна, вписана под № *** в регистъра на Нотариалната камара, с който ищците са прехвърлили на „КТМ ЕКС“ ЕООД [населено място] правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор № ..., находящ се в [населено място], р-н М., местност „П.“, с площ от 1649.00 м2 при граници поземлени имоти с идентификатори № ..., № ..., № ..., № ..., №..., № ..., № ..., № ..., № ...; срещу телевизор „Дива“ на стойност 139.00 лева, поради накърняване на добрите нрави.

  В подадената от „КТМ ЕКС“ ЕООД [населено място] касационна жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение на Апелативен съд Варна е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като освен това е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният от В. С. В. и К. Т. В. против „КТМ ЕКС“ ЕООД [населено място] иск с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са на налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Апелативен съд Варна по чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2, пр. 3 от ГПК.

  Ответниците по касационната жалба В. С. В. и К. Т. В. са подали отговори на същата с вх. № 261 928/26.11.2020 година, с който са изразили становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 157/27.07.2020 година на Апелативен съд Варна, търговско отделение, ІІ-ри състав, постановено по т. д. № 190/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  „КТМ ЕКС“ ЕООД [населено място] е било уведомено за обжалваното решение на 27.08.2020 година, а подадената от него касационна жалба е с вх. № 260 751/28.09.2020 година, като 27.09.2020 година е неприсъствен ден. Поради това и с оглед разпоредбата на чл. 60, ал. 6 от ГПК е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежни страни, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Апелативен съд Варна е констатирал, че страните по делото не спорят относно сключването на цитирания по-горе договор за замяна. Същевременно от заключението на допуснатата и изслушана по делото съдебно-оценителна експертиза се установявало, че пазарната стойност на недвижимия имот към 05.09.2014 година възлизала на 139 700.00 лева, а съобразно заключението на повторната съдебно-оценителна експертиза справедливата пазарна стойност на имота били приблизително същата и възлизала на 140 000.00 лева. Насрещно предоставената движима вещ била закупена ден преди сключването на договора за замяна от „Технополис

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари