Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Албена БоневаКласификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За съдържанието на насрещните задължения по договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане; кога е налице неизпълнение на задълженията на приобретателя по такъв договор, съответно кога неизпълнението е съществено; при забава на кредитора как трябва да процедира длъжника – приобретател по алеаторния договор, за да бъде освободен от отговорност поради неизпълнение.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 3424 по описа за 2021 г. взе предвид следното

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от М. А. М., чрез адвокат В. П., срещу въззивно решение № 429/26.04.2021 г., постановено от Софийски апелативен съд по въззивно гр. д. № 3871  /  2020 г.

Касаторът излага доводи за неправилност поради противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска отмяна на въззивното решение и уважаване на иска. Моли за присъждане на съдебноделоводните разноски по делото.

Насрещните страни М. Г. Х. и В. В. Х., чрез адвокат П. Т., отговарят в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че касационната жалба е неоснователна, като излагат съображения по касационните оплаквания. В заключение, правят искане да не се допуска касационно обжалване на въззивното решение, евентуално то да бъде оставено в сила. Претендират разноски за инстанцията.

Мотиви

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

Въззивният Софийски апелативен съд, като потвърдил решението на първостепенния Софийски градски съд, отхвърлил иска на А. М. М. (починала в хода и процеса и заместена по реда на чл. 227 ГПК от дъщеря си М. А. М.) против М. Г. Х. и В. В. Х. за разваляне на договор за гледане и издръжка, сключен между страните, оформен в нотариален акт № 174/04.06.2015 г. на нотариус с рег. № * и район на действие СРС. Осъдил М. А. М. да заплати на М. Г. Х. и В. В. Х. съдебноделоводните разноски, сторени по делото.

За да постанови този резултат, въззивният съд установил, че с договор, оформен в нотариален акт № 174 от 4.06.2015 г. на нотариус Р. Д., А. М. прехвърлила на М. и В. Х. по време на брака им, собствеността върху свой недвижим имот (апартамент ) срещу задължението на приобретателите да поемат гледането и издръжката й, като й осигурят спокоен и нормален живот, лично или чрез трето лице. М. си запазила пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху имота. Съдът направил извод, че приобретателите са престирали надлежно грижи и издръжка още от момента на сключването на договора, като изпълнението им е продължило повече от три години. Те са извършвали обичайни дейности по поддръжка и ремонт на жилището й, пазарували са хранителни продукти и лекарства, заплащали са комуналните й сметки, съдействали са й за задоволяване на културните й потребности във връзка с хобито й да чете книги, поддържали са ежедневна комуникация с нея, като са й засвидетелствали уважение и загриженост, придружавали са я или са съдействали за транспортирането й до и от лечебни заведения. Често А. гостувала в къщата на Х. в [населено място].

Прехвърлителката била диагностицирана с онкологично заболяване през месец февруари 2018 г., а в периода 2014 – 2018 г. са били установени и други заболявания – артериална хипертония и сърдечно заболяване. През месец юни 2018 г. тя претърпяла оперативна интервенция във връзка с откритото онкологично заболяване. В края на месец август 2018 г. била настанена в хоспис, където и на 08.09. същата година починала.

Около половин година преди смъртта на А., съвместно с нея заживяла дъщеря й и свидетелят Й.. Съдът приел, че и след това приобретателите са изпълнявали задълженията си по договора, но също и, че дъщерята на прехвърлителката – М. е ограничавала контактите на последната с Х.. Съдът намерил за установено, че приобретателите продължили да изпълняват задълженията си за финансова помощ – чрез предоставяне на финансови средства за заплащане на сметките, като нематериалното изпълнение (разговори, срещи, общуване) било в границите, поставени им от дъщерята М.. Според съда налице е точно и пълно изпълнение по договора, защото обемът на изпълнение, което дължат приобретателите по алеаторния договор е изцяло обусловен от нуждите на прехвърлителите по време на действие на договора.

Съдът приел, че за срок от около 50 дни преди смъртта на М., докато била настанена в хоспис, предвид това, Х. не са имали възможност, да полагат грижи за нея. Таксата била заплатена от дъщерята на М., а опитите за контакти на Х. с М. били игнорирани от служители в хосписа, по искане на дъщеря й. Съдът заключил, че през това време изпълнение от страна на Х. няма, но изпълнението е незначително по см. на чл. 87, ал. 4 ЗЗД. В същото време приел, че Х. са били длъжни да трансформират цялостно задължението си по договора в парично, като съответно сезират и съда за това, което не са сторили. Съдът посочил, че това неизпълнение по естеството си е незначително като време, защото договорът е изпълняван около три години и с оглед спецификите на конкретните отношения между съконтрахентите. Според съда отрязъкът от време, в който Х. не са спазили предписанията на закона (не е ясно дали тези да престират натурално изпълнение по договора или да поискат трансформация на задължението в парично поради забава на кредитора), се явява съотносим с обичайния, в който средностатистическия изпълнител по подобен вид съглашения следва да се ориентира и да предприеме действия по организиране на престацията си. Очевидно било, че дори приобретателите да са подготвяли такива свои действия, обективно не са могли да ги реализират, предвид факта, че след краткия си престой в хосписа А. починала.

В заключение съдът намерил, че не е осъществена хипотезата на чл. 87, ал. 3 ЗЗД и не може да се иска разваляне на договора поради неизпълнението му.

Касаторът обосновава допускане на касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал. 1 ГПК с въпросите: незначително ли е по смисъла на чл. 87, ал. 4 ЗЗД неизпълнение на задълженията на приобретателя по договор за гледане и издръжка в период от 50 дни – твърди се противоречие с решение № 1272/03.02.2009 г. на ВКС по гр. д. № 3441/2007 г., IV г. о., необходимо ли е приобретателят да поиска от съда трансформиране на своето непарично задължение в парично при липса на съдействие от страна на прехвърлителя за изпълнение на непаричното задължение за грижа – поддържа се противоречие с ТР № 96/1966 г. на ВС, ОСГК; решение № 238/26.10.2015 г. на ВКС по гр. д. № 1368/2015 г., III г. о.; решение № 340/04.11.2015 г. на ВКС по гр. д. № 1668/2015 г., IV г. о.; решение № 165/01.03.2010 г. на ВКС по гр. д. № 71/2009 г., III г. о.; решение № 439/22.12.2011 г. на ВКС по гр. д. № 90/2011 г., I г. о.; необходимо ли е приобретателят да изпълнява задължението си в пари, докато чака произнасяне на съда по искане за трансформация на своето непарично задължение в парично при липса на съдействие от страна на прехвърлителя за изпълнение на непаричното задължение за грижа – твърди се противоречие с горецитираната практика.

Касационен въпрос

Съставът на Върховния касационен съд намира, че повдигнатите въпроси, уточнени и преформулирани, включени в предмета на спора и от значение за постановения резултат, са следните: за съдържанието на насрещните задължения по договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане; кога е налице неизпълнение на задълженията на приобретателя по такъв договор, съответно кога неизпълнението е съществено; при забава на кредитора как трябва да процедира длъжника – приобретател по алеаторния договор, за да бъде освободен от отговорност поради неизпълнение.

В заключение, касационното обжалване следва да се допусне в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Диспозитив

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на въззивно решение № 429/26.04.2021 г., постановено от Софийски апелативен съд по въззивно гр. д. № 3871  /  2020 г.

УКАЗВА на касатора, в едноседмичен срок от съобщението, да заплати държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 440 лв. по сметка на Върховния касационен съд, като в указания срок изпрати по пощата, или депозира в канцеларията на Върховния касационен съд, доказателства за това.

При неизпълнение в срок, касационната жалба ще бъде върната.

Ако указанието бъде точно изпълнено, делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Тълкувателно решение № 96/1966 от 28.06.1966 г.
  Възможно ли е трансформирането на уговорената в алеаторен договор натурална конкретно определена издръжка в даване храна, гледане, отказване на лекарска помощ и др. в парична издръжка?
 • Решение № 238 от 26.10.2015 г. по гр. д. № 1368/2015 г.
  Наличието на клауза за реално положени грижи преди сключването на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка, изключва ли възможността договорът да се развали изцяло, дори да се докаже, че след сключването му приобретателят не е изпълнявал виновно задълженията си по него и в тази връзка следва…
 • Решение № 340 от 04.11.2015 г. по гр. д. № 1668/2015 г.
  Може ли въззивният съд да отхвърли иска поради забава на кредитора ако такова възражение не е въведено нито в отговора на исковата молба, нито във въззивната жалба и за това дали неприемането и съответно неоказването на съдействие от страна на кредитора по договор за издръжка и гледане освобождава длъжника от…
 • Решение № 439 от 22.12.2011 г. по гр. д. № 90/2011 г.
  Кога възниква правото на приобретателя по алеаторния договор да поиска трансформиране на натуралното задължение за издръжка и гледане в паричното му изражение?

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  За съдържанието на насрещните задължения по договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане? Кога е налице неизпълнение на задълженията на приобретателя по такъв договор, съответно кога неизпълнението е съществено? При забава на кредитора как трябва да процедира длъжникът – приобретател по алеаторния договор, за да бъде…


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]