Определение №311/20.04.2021 по дело №3395/2020

  - 6 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 311

  гр. София 20.04.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 10.02.2021 (десети февруари две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 3395 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 16 995/26.06.2020 година, подадена от П. Н. Д., против решение № 467/10.04.2020 година на Окръжен съд Варна, гражданско отделение, 2-ри състав, постановено по гр. д. № 320/2020 година.

  С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Варна е отменил първоинстанционното решение № 4702/04.11.2019 година на Районен съд Варна, гражданско отделение, 42-ри състав, постановено по гр. д. № 15 083/2018 година като вместо това е постановил друго, с което е отхвърлен предявеният от П. Н. Д. против „Инжстройинженеринг“ ЕООД [населено място] иск с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД за сумата от 24 000.00 лева, представляваща обезщетение за ползване без правно основание на собственият на Д. недвижим имот, находящ се в [населено място], местност „Шашкъна“-имот с кадастрален идентификатор ..., представляващ част от ПИ № ***-идентичен с част № ***-идентичен с част от новообразувания IX-***, идентичен с част от ПИ ... по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с ПИ ..., съставляваща 60 месечни наемни вноски за периода от 01.10.2013 година до 01.10.2018 година, заедно със законната лихва върху тази сума считано от датата на предявяване на иска-03.10.2018 година до окончателното плащане.

  В подадената от П. Н. Д. касационна жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявения от него против „Инжстройинженеринг“ ЕООД [населено място] иск с правно основание чл. 59 , ал. 1 от ЗЗД, да бъде уважен. В изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК се твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Варна по чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2, пр. 3 от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба „Инжстройинженеринг“ ЕООД [населено място] е подал отговор на същата с вх. № 268 127/19.10.2020 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 467/10.04.2020 година на Окръжен съд Варна, гражданско отделение, 2-ри състав, постановено по гр. д. № 320/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  П. Н. Д. е бил уведомен за обжалваното решение на 27.05.2020 година, като подадената от него против същото касационна жалба е с вх. № 16 995/26.06.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Окръжен съд Варна е приел, че П. Н. Д. се легитимирал като собственик на реална част от 477.00 м2, от поземлен имот с идентификатор № ..., находящ се в местност „Шашкъна“, включен в УПИ **-*** в кв. 2, по плана на 26–ти микрорайон на [населено място] въз основа на влязло в сила решение № 3923/24.11.2010 година на Районен съд Варна, ХХІ-ви състав,постановено по гр.дело № 12 906/2009 година, с което А. Н. Н. и Е. И. Н. били осъдени да предадат на Д. владението върху посочената част имота на основание чл. 108 от ЗС. От своя страна „Инжстройинженеринг“ ЕООД [населено място] се легитимирало като собственик на поземлен имот № ***, в кв. 2 по плана на 26-ти микрорайон на [населено място], с площ от 1500.00 м2, при

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари