Решение №30/19.03.2020 по дело №1421/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Правото на участие на страните в исковото производство е гарантирано с разпоредбите, уреждащи начина на призоваване. Разпоредбите на чл. 48 ГПК /отм./ и чл. 50, ал. 1 ГПК регламентират мястото на връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица, вписани в съответния регистър, а именно на последния, посочен в регистъра, адрес. Съгласно чл. 50, ал. 3 ГПК връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме, като при удостоверяване на връчването връчителят е длъжен да посочи имената и длъжността на получателя. При положение, че е допустимо връчване на работник или служител в канцеларията на съда, то по аргумент на по-силното основание, дружеството следва да се счита за редовно призовано, ако заместник-председателят на Съвета на директорите получи книжата на регистрирания в търговския регистър адрес на управление на дружеството. Доколкото разпоредбите на чл. 48 ГПК /отм./ и чл. 50, ал. 3 ГПК не изискват упълномощаване на лицето, получило съобщението или призовката /работника или служителя/, като условие за редовност на връчването /призоваването/, подобно изискване не може да се поставя и за заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Разпоредбата на чл. 50 ГПК не изключва връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица при условията на чл. 49 ГПК, ако адресатът бъде намерен от длъжностното лице по призоваването на друго място от кръга на посочените в чл. 49 ГПК извън неговата канцелария. Съгласно разпоредбата на чл. 49 ГПК място на връчване е жилището, вилата, местоработата, местослуженето, седалището, мястото за осъществяване на стопанска дейност или друго място, което се обитава от адресата, както и всяко друго място, на което адресатът може да бъде намерен. Жилището, вилата, местоработата и местослуженето са относими към връчване на призовки и съобщения на физически лица, а останалите, посочени в цитираната правна норма, места – и към връчване на призовки и съобщения на търговци и юридически лица. Ако съдът е връчил съобщението или призовката на представител на търговеца или юридическото лице, респективно на член на управителен орган или пълномощник в Бюро „Призовки“ на съответния съд, независимо, че не е в канцеларията по адреса на управление, посочен в съответния регистър, не може да се игнорира фактът на уведомяването. В хипотезата на призоваване на търговско дружество - юридическо лице връчването на съобщението или призовката на законния представител на дружеството, респективно на член на управителен орган или пълномощник гарантира правото на участие на страната в исковото производство и извършването от нея на съответните правни действия.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или