Решение №295/19.05.2021 по дело №295/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  3

  Решение по т.д. №295/21 на ВКС, ТК,ІІ т.о.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 73

  гр. София, 19.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 21 април , две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ:БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  и при участието на секретаря Силвияна Шишкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №295/21г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по реда на чл.303 т.1 ГПК.

  От страна на пълномощника на В. Н. Н. ЕГН: [ЕГН] е подадена молба от 10.07.2020 г. за отмяна по реда на чл.303, ал.1 ГПК на влязло в сила на 24.02.2020 г. решение по гр.д. №2443/2014 г. на СГС,15 с-в, с което е уважен иск на „Финанс Груп1“ЕООД срещу молителката и А. П. А. за обявяване за относително недействителен на договор за дарение на недвижим имот-н.а. №107, т.І, рег. № 3507, нот.д. №101 от 27.09.2012 г. на нотариус с рег.№ 187 на НК . Претендира се,че е налице основание за отмяна,уредено в чл.303 ал.1 т.2 предл. първо ГПК- по надлежен съдебен ред е установена неистинността на съответните документи, на които е основано съдебното решение,чиято отмяна се иска по настоящата молба.

  От името на ответника по молбата за отмяна е постъпил отговор от пълномощник, с приложено пълномощно към последния и съответния договор. Претендират се разноски в извънредното производство в размер на 500 лева-адв.възнаграждение, като плащането на последното е отбелязано в договора за правна помощ и съдействие.

  Върховният касационен съд, състав на Второ отделение на Търговска колегия, като прецени направените оплаквания и след проверка на данните по делото, констатира следното:

  Молбата за отмяна е допустима, подадена е в срока по чл.305, ал.1, т.1 ГПК от надлежна страна срещу влязло в сила съдебно решение..

  Разгледана по същество молбата за отмяна е неоснователна.

  Същата се основава на обстоятелството, че с влязло в сила на 08.02.2018 г. съдебно решение по друго дело –гр.д. № 2698/16 на СГС-І-14 е отхвърлен искът на „Финанс Груп -1“ ЕООД срещу В. Н. за същото вземане, основано на запис на заповед, въз основа на което е уважен искът по чл.135 ЗЗД с решението, чиято отмяна се иска по настоящото дело, като съдът по второто дело, въз основа на заключение на съдебно –почеркова експертиза е приел, че записът на заповед е неистински документ/не носи подписа на В. Н. като издател/. Същото се отнася и за договора за заем сключен между нея и „Финанс Груп 1“ЕООД.

  Съгласно съдържанието на разпоредбата на чл.303 ал.1,т.2 ГПК, заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила съдебно решение, когато по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ.

  Твърденията, на които се позовава молителят, не отговарят на тези изисквания на закона по следните съображения:

  Според правната доктрина и непротиворечивата съдебната практика, за да е установена по надлежен съдебен ред неистинност на документ по смисъла на т.2 на ал.1 на чл.303 ГПК– то това трябва да установено с влязла в сила присъда срещу подправилото го лице или с влязло в сила решение по спор по иск по чл.124 ал.5 ГПК- т.е.- за установяване на съответното престъпно обстоятелство.Разпоредбата не обхваща случаите, когато документът е приет за такъв от съда по граждански спор за прилагане на правните последици от неистински документ.

  С оглед на изложеното, настоящият съдебен състав на ВКС счита, че не е налице основанието по т.2 на чл.303 ал.1 ГПК за отмяна на атакуваното решение, поради което молбата следва да бъде оставена без уважение.

  В полза на ответника по молбата за отмяна „Финанс Груп1“ЕООД ЕИК[ЕИК] следва да бъдат присъдени разноските в настоящото производство в размер на 500 лева-адв.възнаграждение, тъй като плащането на последното е отбелязано в договора за правна помощ и съдействие

  Мотивиран от горното съставът на Второ отделение на Търговска колегия на Върховния касационен съд

  РЕШИ:

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна подадената от страна на пълномощника на В. Н. Н. ЕГН: [ЕГН] молба от 10.07.2020 г. за отмяна по реда на чл.303, ал.1 ГПК на влязло в сила на 24.02.2020 г. решение по гр.д. №2443/2014 г. на СГС,15 с-в.

  ОСЪЖДА В. Н. Н. ЕГН: [ЕГН] да заплати на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари