Определение №281/28.04.2020 по дело №4884/2019

Анотация

Въпрос

Кой е компетентният орган на кооперация-работодател да извърши съкращаване на щата?


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на девети април през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 4884 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ищцата по делото И. П. К. срещу решение № 1133/09.10.2019 г., постановено по възз. гр. дело № 2067/2019 г. на Пловдивския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е отменено първоинстанционното решение № 2571/19.06.2019 г. по гр. дело № 30/2019 г. на Пловдивския районен съд и са отхвърлени, предявените от жалбоподателката срещу Земеделска кооперация (ЗК) „Ръжево”, обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ – за отмяна, като незаконосъобразно, на уволнението на жалбоподателката, извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, пр. 2 – поради съкращаване на щата, със заповед № 11/12.11.2018 г. на председателя на ответната кооперация; за възстановяване на жалбоподателката на заеманата преди уволнението длъжност „касиер, счетоводство“ при ответната кооперация; и за осъждане на последната да заплати на жалбоподателката сумата 4 189.38 лв., претендирана като обезщетение за времето, през което ищцата е останала без работа поради уволнението – за периода 12.11.2018 г. - 12.05.2019 г., ведно със законната лихва от 03.01.2019 г. до окончателното изплащане; в тежест на жалбоподателката са възложени разноските по делото.

Мотиви

Касационната жалба на ищцата И. К. е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се излагат оплаквания и доводи за неправилност на последното, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК от страна на жалбоподателката К., като общи основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане на касационното обжалване, са формулирани следните (уточнени и конкретизирани от съда, съгласно т. 1, изреч. 3 - in fine от ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС) правни въпроси: 1) материалноправен – кой е компетентният орган на кооперация-работодател да извърши съкращаване на щата; и 2) процесуалноправен – следва ли мотивите на въззивното решение да съдържат изложение, обсъждане и преценка на всички събраните пред двете инстанции доказателства, както и фактически и правни изводи по съществото на спора. Жалбоподателката навежда допълнителното основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, като поддържа, че тези въпроси са разрешени с обжалваното въззивно решение в противоречие с практиката на ВКС, и конкретно: първият въпрос – в противоречие с решение № 1540/25.10.2004 г. по гр. дело № 2584/2002 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС, решение № 327/28.04.2010 г. по гр. дело № 796/2009 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС и решение № 47/05.04.2017 г. по гр. дело № 3567/2016 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС; и вторият въпрос – в противоречие с т. 19 от ТР № 1/04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС и т. 10 и 12 от ТР № 1/17.07.2001 г. на ОСГК на ВКС. Посочените във връзка с материалноправния въпрос, три определения, постановени по реда на чл. 288 от ГПК, не съставлляват практика на ВКС по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, поради което не следва да бъдат обсъждани.

Ответната ЗК „Ръжево” в отговора на касационната жалба излага становище и съображения, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, както и за неоснователност на жалбата.

За да отмени решението на районния съд и отхвърли предявените по делото искове за защита срещу незаконно уволнение, окръжният съд е посочил, че не споделя решаващия извод на първата инстанция, че решението за съкращаването на заеманата от ищцата щатната бройка, взето еднолично от председателя на ответната кооперация, е такова на неоправомощен за това орган. В подкрепа

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове