Решение №28/25.08.2020 по дело №1547/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №439/28.10.2019 по дело №1547/2019

Анотация

Въпрос

Относно нотариалната компетентност на кмета на населено място при извършване на удостоверяване на подписите на договарящи по договор за продажба на наследство /чл. 212 ЗЗД/, при действието на чл. 97 ЗУС /отм./ в редакцията му по изменението от 1979 год., с оглед извода на въззивния съд относно претендираните от касаторите /ищци/ права по договора за продажба на наследство от 1990 год.

Отговор

При действието на чл. 97 ЗУС /отм./ след изменението с ДВ бр. 36/79 год. кметът на населено място, където няма районен съд, има нотариалната компетентност да извърши удостоверяване на подписите на договарящите по договор за продажба на наследство /чл. 212 ЗЗД/.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми юни две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. И., като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1547 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на Т. П. Г. от [населено място] и К. П. Г. от [населено място], чрез пълномощника им адв. Й. А. от АК- [населено място], против въззивното решение от 30.11.2018 год. по гр. д. № 256/2018 год. на Монтанския окръжен съд, с което след частичната отмяна на първоинстанционното решение от 3.07.2018 год. по гр. д. № 853/2017 год. на Районния съд, гр.Берковица, е признато за установено по отношение на ответниците С. И. Г. и П. Н. Г. от [населено място], че ищците Т. и К. Г. са собственици на 1/6 ид. ч. от имот, представляващ УПИ * в кв. * по плана на [населено място], ведно с 1/6 ид. ч. от построените в него жилищна сграда /червената къща/, лятна кухня и стопанска сграда /тлакана/ и осъдил ответниците да им предадат владението върху този имот. В останалата отхвърлителна част за разликата до претендираните 3/5 ид. ч. от имота първоинстанционното решение е потвърдено с допълнително постановено решение от 4.12.2018 год. и предмет на касационното обжалване е тази потвърдителна част с искане за отмяната й и вместо това бъде уважен предявения от тях иск за собственост с присъждане на направените разноски.

Касаторите поддържат становище за неправилност на решението в обжалваната му част поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени процесуални нарушения и необоснованост - касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответникът по исковете и по касационната жалба – С. И. Г. е починал в хода на производството и с определение от 18.02.2020 год. по настоящето дело са конституирани законните му наследници – П. Н. Г., участваща като страна по делото и Н. С. С.. Същите не са взели становище по жалбата.

Касационен въпрос

Касационното обжалване на въззивното решение е допуснато с определение № 439 от 28.10.2019 год. по настоящото дело на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса относно нотариалната компетентност на кмета на населено място при извършване на удостоверяване на подписите на договарящи по договор за продажба на наследство /чл. 212 ЗЗД/, при действието на чл. 97 ЗУС /отм./ в редакцията му по изменението от 1979 год., с оглед извода на въззивния съд относно претендираните от касаторите /ищци/ права по договора за продажба на наследство от 1990 год. и липсата на произнасяне в съдебната практика.

Мотиви

В обжалваното въззивно решение съдът приел за нищожен представения договор за покупко-продажба на наследствени права от 20.10.1990 год. поради липса на предписаната от закона форма за действителност – нотариалното удостоверяване на подписите на страните е извършено от кмета на [населено място], който не е разполагал с пълна нотариална компетентост с оглед прехвърлителния ефект на сделката, съгласно чл. 97 ЗУС /отм./. Поради това и същият не е породил правни последици и ищците не могат да се легитимират като собственици на прехвърлените с този договор на баща им П. Г. идеални части от имота, от неговите майка и сестра. Затова и исковете са уважени до размерите на притежаваните идеални части по наследство

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове