Определение №26/13.01.2021 по дело №555/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли, в хипотезата, когато въззивният съд отхвърли единия от обективно съединените искове, да бъдат редуцирани съответно присъдените в полза на ответника разноски за първата инстанция?

Отговор

Промяната в изхода на делото във въззивната инстанция налага изменение и на присъдените разноски за първоинстанционното производство.


Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на четвърти януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 555/2019 година

Производството е по чл. 274, ал. 3, изр. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „Тобо“ ООД, [населено място] срещу определение № 153 от 18.05.2018 г. по гр. д. № 389/2017г. на Бургаски апелативен съд, постановено по реда на чл. 248 ГПК, в частта, касаеща разноските, дължими за иска за неустойка, приета за допустима с постановеното по настоящото дело определение № 48 от 27.01.2020 г.

По отношение на посочената част за обжалвания акт се поддържа, че е неправилен, тъй като размерът на разноските не е съобразен с факта на цялостно отхвърляне на претенцията за неустойка за сумата 26 000 евро.

Касационен въпрос

Частният касатор моли за допускане на касационно обжалване на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3, като поставя множество въпроси, които обобщено се свеждат до уточнения от настоящия състав в съответствие с правомощията му по т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС въпрос: „Следва ли, в хипотезата, когато въззивният съд отхвърли единия от обективно съединените искове, да бъдат редуцирани съответно присъдените в полза на ответника разноски за първата инстанция“.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК бланкетно е заявено и основанието по чл. 280, ал. 2 ГПК.

Ответникът по частната касационна жалба – „Арх. др. Филипов и партньор“ ЕООД, [населено място] – моли за недопускането й до разглеждане, респ. за оставянето й без уважение по съображения в писмен отговор от 27.08.2020 г.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото и становищата на страните, приема следното:

Частната касационна жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване акт, поради което е процесуално допустима. Направените от ответника възражения в тази връзка не следва да бъдат обсъждани, тъй като въпросът за допустимостта на частната касационна жалба на „Тобо“ ООД в посочената й част е разрешен с постановеното по това дело определение № 48 от 27.01.2020 г.

Настоящият състав намира, че касационното обжалване следва да бъде допуснато.

По отношение на релевантния за делото въпрос, уточнен по-горе, е осъществено както общото изискване по чл. 280, ал. 1 ГПК да е значим за изхода на делото, така и поддържаното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, доколкото същият е разрешен в противоречие с последователната практика на ВКС, според която промяната в изхода на делото във въззивната инстанция налага изменение и на присъдените разноски за първоинстанционното производство. Съществуването на такава практика изключва наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Поради допускането на касационния контрол на основанието по чл. 280, ал. 1 ГПК, не следва да бъде обсъждано бланкетно заявеното от частния касатор основание по чл. 280, ал. 2 ГПК.

По основателността

По основателността на частната касационна жалба.

С оглед обстоятелството, че въззивният съд е отменил първоинстанционното решение по отношение на обективно съединения иск с правно основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД за неустойка за сумата 26 000 евро, от присъдените на ищеца „Арх. др. Филипов и партньор“ ЕООД разноски за първата инстанция следва да бъдат приспаднати разноските, свързани с този иск, а именно – разноските за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. Съобразно левовата равностойност на цената на посочения иск – 50 851.58 лв., дължимата за първата инстанция държавна такса е в размер на 2034.61 лв., а адвокатското възнаграждение, изчислено по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 НМРАВ е в размер на 2 055.55 лв. Или, присъдените на „Арх. др. Филипов и партньор“ ЕООД разноски следва да бъдат намалени с обща сума 4089.61 лв., за която именно частната касационна жалба е основателна и следва да бъде уважена.

Диспозитив

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на определение № 153 от 18.05.2018 г. по гр. д. № 389/2017г. на Бургаски апелативен съд, постановено по реда на чл. 248 ГПК, в частта, касаеща разноските, дължими за иска за неустойка.

ОТМЕНЯ определение № 153 от 18.05.2018 г. по гр. д. № 389/2017 г. на Бургаски апелативен съд в частта, касаеща присъдените в полза на „Арх. др. Филипов и партньор“ ЕООД разноски за първоинстанционното производство за разликата над 4098.75 лв. до сумата 8 188.36 лв., вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение № 280 от 13.07.2017 г. по гр. д. № 1832/15 г. на Бургаски окръжен съд в частта, с която „Тобо“ ООД, [населено място] е осъдено да заплати на „Арх. др. Филипов и партньор“ ЕООД разноски за първоинстанционното производство за разликата над 4098.75 лв. до сумата 8 188.36 лв.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини