Определение №26/01.06.2021 по дело №20/2017


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  N 26

  София, 01.06.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд и Върховният административен съд на

  Република България, петчленен състав, в закрито заседание на двадесети

  май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  Искра Александрова

  Албена Радославова

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. N А 20/2017 година,

  и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 135, ал. 4 АПК.

  Образувано е по спор за подсъдност между Пернишкия окръжен съд

  и Административния съд гр.Перник относно това кой съд е компетентен да разгледа искова молба, подадена от „Пътнически превози - Перник”

  ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул."Станционна" № 6, срещу Министерство на финансите на Република България, Община

  Перник и Република България, представлявана от министъра на

  финансите, по чл. 4, пар. 3 от Договора за Европейския съюз /ДЕС/, за обезщетяване на вреди от непълно компенсиране на предоставени група обществени услуги по обществен превоз на пътници през 2012 г.

  Спорът е породен от обстоятелството, че към момента на подаване на исковата молба не е имало правна уредба, която да посочи кой е

  компетентният съд в Република България, който следва да разглежда

  искови молби по чл. 4, пар. 3 ДЕС и кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на тези искове, съответно - имало е противоречива съдебна

  практика по тези въпроси.

  С определение № 26/25.05.2017 г. производството по настоящото

  дело е спряно до приемане на тълкувателно постановление по тълк. д. №

  2/2015 г. на ОСГТК на ВКС на РБ и Първа и Втора Колегии на ВАС на РБ по въпросите за компетентния съд и процесуалния ред, по който следва да

  се гледат искове за причинени вреди по чл. 4, пар. 3 ДЕС.

  Между временно с ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. бе променен Законът за

  отговорността на държавата и общините за вреди, което доведе до

  отклоняване с определение № 1/25.03.2021 г. на искането за постановяване на тълкувателно постановление по поставените въпроси. Това налага възобновяване на производството по настоящото дело.

  Съгласно чл. 2в ЗОДОВ /Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г./ когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на

  Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на:

  1. Административнопроцесуалния кодекс - за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния административен съд;

  2. Гражданския процесуален кодекс - извън случаите по т. 1, като

  ответникът по делата се определя по реда на чл. 7.

  Според пар. 6, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОДОВ /ДВ, бр. 94 от 2019 г./ този закон се прилага за предявените искови молби, подадени след влизането му в сила, а според пар. 6, ал. 2 неприключилите до влизането в сила на

  този закон производства се довършват от съдилищата, пред които са

  висящи, включително при последвало въззивно и касационно обжалване.

  Разпоредбата на пар. 6, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗОДОВ /ДВ, бр. 94 от

  2019 г./ е неприложима при възникнал преди нейното приемане спор за подсъдност между общия и административния съд, защото този спор изключва възможността производството по делото да е висящо по смисъла на пар. 6, ал. 2 пред някое от тези две съдилища. Същевременно разпоредбата на новия чл. 2в ЗОДОВ няма обратно действие и не може да

  се приложи за заварени искови молби - пар. 6, ал.1 от ПЗР на ЗОДОВ. Затова спорът по настоящото дело следва да се разреши по общите правила, като в случая са приложими разпоредбите на чл. 128, ал. 1, т. 6

  /предишна т. 5 - ДВ, бр. 74 от 2016 г., доп., бр. 94 от 2019 г./ АПК и чл. 203, ал. 3 /Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г./ АПК.

  Предмет на делото са исковите претенции на „Пътнически превози -

  Перник” ЕООД срещу Министерство на финансите на Република

  България, община Перник и Република България, представлявана от

  министъра на финансите, за солидарно заплащане от ответниците на

  обезщетение за претърпени вреди в резултат неизпълнение правото на Европейския съюз в размер на 588 336 лева - неизплатената част от полагащата се на ищеца компенсация по чл. 6, пар. 1 от Регламент

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари