Определение №252/13.05.2021 по дело №664/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли материалноправна легитимация молител - физическо лице в производство по молба за откриване на производство по несъстоятелност на търговец, в качеството му на кредитор на търговеца по договор за заем на парични средства, при положение,че не се доказва реалното превеждане на последните на длъжника?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 14 април, две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №664/21 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „Обединена Българска банка“АД – [населено място], ЕИК[ЕИК] срещу решение № 259 от 19.10.2020 г. на Пловдивски апелативен съд по дело по несъстоятелност №495/2020 г., с което по жалба на ОББ АД е потвърдено първоинстанционното решение № 42 от 02..03.2020 г. на ОС-Пазарджик по т.д. № 226/2019 г., с което на основание чл.630 ал.1 ТЗ е обявена неплатежоспособността и е открито производство по несъстоятелност на МБАЛ“ЕСКУЛАП“ООД ЕИК[ЕИК] –гр.Пазарджик, определена е началната дата на неплатежоспособност и е допуснато общо обезпечение върху имуществото на длъжника.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение, относно преценка на предпоставките за уважаване на молбата по чл.625 ТЗ на кредитора по два договора за заем с ответното дружество, по чиято молба е инициирано производството –ф.л. П. П. Г. ЕГН: [ЕГН] .

В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение за изхода по спора са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото-чл.280 ал.1,т.3 ТЗ.

От страна на П. П. Г. ЕГН: [ЕГН] - по чиято молба е инициирано производството по несъстоятелност е постъпил писмен отговор на КЖ със становище за липса на предпоставки за допускане до касация и неоснователност на КЖ.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и подлежи на касационно обжалване, намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

За счете молбата за откриване на производство по несъстоятелност на основание неплатежоспособност, въззивният съд е приел следното:

Молителят по чл. 625 ТЗ П. П. Г. основава качеството си на кредитор на ответното дружество, /регистрирано по реда на чл. 3 ал.1 от ЗЛЗ, за което, съгласно ал.7, се прилагат разпоредбите на ТЗ /на двата посочени в молбата договора за заем – от 31.05.2019 г. и анекс към него от 04.07.2019 г. и договор за заем от 12.06.2019г. и анекс към него от 04.07.2019г. За да се приеме, че дадена сделка е търговска, следва тя да отговаря на определените в материалния закон критерии – чл.286 от ТЗ, а именно –обективен и субективен. Според обективния критерий на чл. 286 ал. 2 от ТЗ търговски са сделките по чл.1 ал.1 от ТЗ, независимо от качеството на лицата, които ги извършват – абсолютни търговски сделки. Договорът за паричен заем не попада в приложното поле на тази разпоредба. Субективният критерий се съдържа в чл. 286 ал.1 от ТЗ – търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие. При съмнение намира приложение оборимата презумпция на чл. 286 ал. 3 от ТЗ - че извършените от търговеца сделки са сключени от него по занятие. В конкретния случай търговец е заемополучателят. Разпоредбата на чл. 286 ал.3 от ТЗ урежда оборима презумпция, при което доказателствената тежест в процеса е възложена не върху молителя – кредитор, а върху ответника – търговец, в случай че същият твърди, че сключените два договора за заем, макар и неабсолютни търговски сделки, но с оглед необходимостта от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари