Решение №244/04.11.2019 по дело №4114/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е съдебно решение, с което съдът се е произнесъл без за това да е отправено до него съответно искане?

Отговор

Когато в нарушение на принципа на диспозитивното начало съдът се е произнесъл по предмет, за който не е бил сезиран, постановеното от него решение е недопустимо.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СТОИЛ СОТИРОВ, ВАСИЛКА ИЛИЕВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при секретаря Ани Давидова изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА гр.дело № 4114 по описа за 2019 година

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 371/ 22.04.2019 год. е допуснато касационно обжалване по касационна жалба, подадена от С. Д. Д. и Е. Х. Д. против решение № 1005/ 26.04.2018 г. по ч.гр.д. № 971/2017 г. по описа на Апелативен съд– София, с което е оставено без уважение искането им за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 2692/ 21.12017 г. по ч.гр.д.№ 971/2017 г. на основание чл.278,ал.4 ГПК вр.чл.273 ГПК вр. чл.247 ГПК.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с оглед проверка допустимостта на обжалваното въззивно решение по въпроса – Допустимо ли е съдебно решение, с което съдът се е произнесъл без за това да е отправено до него съответно искане .

В касационната жалба се релевират доводи за недопустимост на обжалваното решение – основания за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 2 ГПК.

Ответника по касация – М. Д. М. е депозирала писмен отговор по смисъла на чл.287 ГПК, в който се излагат съображения за неоснователност на подадената жалба. Счита, че молбата за поправка на очевидна фактическа грешка е недопустима и неоснователна.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, след като провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и при извършената проверка намира следното:

Молителите С. Д. Д. и Е. Х. Д. са подали молба чрез въззивния Софийски апелативен съд до първоинстанционния Софийски градски съд, в която се съдържа искане за поправка на очевидна фактическа грешка на постановеното от първоинстанционния съд решение от 20.12.2016 г. по гр.д. № 1797/2005 г. Обжалваното решение № 1005/26.04.2018 г. по ч.гр.д. № 971/2017 г. е постановено в производство по чл. 278, ал. 4 ГПК вр. чл. 247 ГПК. Софийски апелативен съд се е произнесъл по искането на С. Д. Д. и Е. Х. Д., подадено чрез адв. С. В., за поправка на очевидна фактическа грешка,допусната в решение, постановено на 20.12.2016 г. Въззивният съд е посочил, че поправка е възможна само при спазване предмета на делото. При обжалване на решение за издаване на дубликат от изпълнителен лист, второинстанционният съд е обвързан от предмета на обжалване. Тъй като въззивният Софийски апелативен съд е бил сезиран единствено с жалба на М. Д. М. против първоинстанционното решение за издаване на дубликат от изпълнителен лист, той не е компетентен да се произнася извън присъдената сума от 1 470 лв. Посочил е, че Софийски градски съд не е постановил издаване на дубликат на изпълнителен лист за сумата от 2 000 лв., дължима от М. Д. М. за производството пред въззивна и касационна инстанция и съответно не е обжалвано решение на СГС за издаване на дубликат за тази сума. Посочил е, че липсата на произнасяне по цялото искане на молителите поражда за тях определени права, но не и право на жалба.

Настоящата касационна инстанция намира следното:

Когато в нарушение на принципа на диспозитивното начало съдът се е произнесъл по предмет, за който не е бил сезиран, постановеното от него решение е недопустимо. В случая въззивният съд се е произнесъл с атакуваното в настоящото производство решение № 1005/26.04.2018 г. по ч.гр.д. № 971/2017 г. без да е бил сезиран за това,тъй като е поискана поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното първоинстанционно решение. Софийският апелативен съд е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело до недопустимост на атакуваното решение. Това е порок, за който касационната инстанция следи служебно, като не е обвързана от касационните оплаквания, нито от становищата на страните.
С оглед гореизложеното обжалваният съдебен акт следва да бъде обезсилен на основание чл. 293, ал. 4, предл. второ ГПК, а делото върнато на Софийски градски съд ,който да се произнесе по същество по подадената молба за поправка на очевидна фактическа грешка.

Диспозитив

Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА въззивно решение № 1005/ 26.04.2018 г. по ч.гр.д. № 971/2017 г. по описа на Апелативен съд– София.

ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за произнасяне по същество по подадената молба за поправка на очевидна фактическа грешка с вх.№ 5057/19.03.2018 г.
Решението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми