Определение №241/28.05.2021 по дело №985/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 241

  гр. София, 28.05.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№985 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.1 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „Национална електрическа компания“ ЕАД – трето лице помагач на ЕВН България електроснабдяване“ ЕАД срещу определение №260093 от 22.02.2021 г. по т.д.№106/2021 г. на АС Пловдив. С обжалваното определение е потвърдено определение от 14.01.2021 г. по т.д.№958/2019 г. на ОС Пловдив, с което производството по делото е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по а.х.д.№3659/2019 г. на АС София град.

  В частната касационна жалба са наведени доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по въпроси, които се свеждат до следния, уточнен от настоящата инстанция въпрос, за който се поддържа, че е решен в противоречие с определение №597 от 30.09.2019 г. по ч.т.д.№1628/2019 г. на ВКС, ТК, Второ отделение и че е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото: Налице ли е преюдициалност между изхода на административно дело, по което се обжалва решение на КЕВР, определящо нетно специфично производство /НСП/ за определен вид обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и гражданското/търговското дело, в което се претендира заплащане на произведена електрическа енергия над НСП по преференциална цена.

  ЕВН България електроснабдяване“ ЕАД и „Екоенергоинвест“ ЕООД не заявяват становище.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и становищата на страните, намира следното:

  Частната касационна жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

  За да постанови обжалваното определение въззивният съд е посочил, че искът на „Екоенергоинвест“ ЕООД против „ЕВН България електроснабдяване“ ЕАД е за заплащане на сумата от 124 587.59 лв., представляваща „дължима цена на продадената и неплатена електрическа енергия по Договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници №960/31.10.2012 г. за периода от 01.11.2016 г. до 31.12.2018 г.“, заедно с обезщетение за забавено плащане. Приел е, че един от основните спорни въпроси по делото е, дали през процесния период се е дължало изкупуване по преференциални цени на цялото количество електрическа енергия, произведено от ФЕЦ на ищеца или – само на количествата до НСП, като отказът на ответното дружество да изкупува произведена от възобновяеми източници електроенергия над НСП се основава на Решение №СП–3 от 06.03.2019 г. на КЕВР /определящо нетното специфично производство на електрическа енергия, като максимална граница, до която ще се изкупува енергията от възобновяемите източници/, което е обжалвано от ищеца и е образувано адм.д.№3659/2019 г. на АССГ. В светлината на изложеното и по аргумент, че при отмяна на индивидуалния административен акт ще отпаднат с обратна сила породените от него правни последици, е достигнал до извод, че решението по посоченото административно дело ще има значение за правилното решаване на спора по т.д.№958/2019 г. на ОС Пловдив и предпоставката по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК е налице.

  С оглед изложените в обжалваното определение мотиви, формулираният правен въпрос е обусловил решаващата воля на въззивния съд. От друга страна становището на въззивния съд е в противоречие с разрешението, дадено в определение №597 от 30.09.2019 г. по ч.т.д.№1628/2019 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, наличието на което изключва бланкетно поддържаното основание по чл.280, ал.1, т.3 от ГПК. В посоченото определение е акцентирано върху въведеното с разпоредбата на чл.13, ал.9 от ЗЕ предварително изпълнение /предварително действие/ на обжалваното пред АССГ решение на КЕВР, което изпълнение, макар и решението да е оспорено по съдебен ред, не може да бъде спряно – обжалването не спира изпълнението, а искането за спирането му е недопустимо. Счетено е, че решението на КЕВР - индивидуален административен акт и елемент от сложния фактически състав на правоотношението по доставка и изкупуване

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари