Определение №24/29.01.2021 по дело №3279/2020

Спорът е разрешен с Решение №110/17.05.2021 по дело №3279/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е проява на непризнателност, когато дареният не предостави поисканата от дарителя издръжка, от която той трайно се нуждае, ако поради липса на достатъчно средства, с даването на издръжка на дарителя, дареният би поставил себе си и лицата, които е длъжен да издържа по закон, в по-лошо положение от това на дарителя?

Отговор


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети януари, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
БОЙКА СТОИЛОВА

Членове:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 3279 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на Д. Л. К. чрез адвокат П. С. срещу решение № 901 от 23.04.2020 г. по в.гр.д.№ 2877/2019 г. на Апелативен съд С., с което се отменя решение № 1254/20.02.2019 г. по гр.д.№ 14037/2015 г. на Софийски градски съд и е уважен предявеният иск от Л. Л. К. срещу Д. Л. К., на основание чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД, за отмяна на договор за дарение на недвижим имот с нотариален акт № ... от........ г. на нотариус с рег.№... от регистъра на Нотариалната камара, до размер на 1/2 идеална част от имота.

Мотиви

Касационната жалба съдържа доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, а в изложение към нея се поддържа, че са налице основанията по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационното обжалване по уточнени при условията на ТР № 1/19.02.2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, т.1, въпроси: 1.При определяне нуждата от издръжка по смисъла на разпоредбата на чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД следва ли съдът да вземе предвид всички реално съществуващи възможности на дарителя да получава доходи от притежаваното имущество, да извърши преценка дали дарителят сам не се е поставил в нужда и да следи служебно за правилното прилагане на чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД, съответно да даде указания за релевантните факти, като разпредели доказателствената тежест, както и да събере доказателствата, които се събират служебно от съда. 2. Налице ли е проява на непризнателност, когато дареният не предостави поисканата от дарителя издръжка от която той трайно се нуждае, ако поради липса на достатъчно средства, с даването на издръжка на дарителя, дареният би поставил себе си и лицата, които е длъжен да издържа по закон, в по-лошо положение от това на дарителя? 3. Кои са релевантните обстоятелства при преценка на възможността на дарения да предоставя издръжка? 4. При изследване наличието на трайна нужда от издръжка на дарителя, следва ли да се вземат предвид разходите за погасяване на вноски по банкови кредити, свързани с придобиването на жилище, при положение че дарителят е могъл да задоволи жилищните си нужди не чрез покупката на жилище, а чрез ползването на друго собствено жилище, респективно, върху което му е учредено безвъзмездно ограничено вещно право на ползване? 5. Следва ли в доходите на дарения да се включи издръжката за малолетното дете, което живее при него и се заплаща от другия родител? Според касатора, първите три въпроса са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, вкл. формирана с ТР № 1/21.10.2013 г. по тълк. дело № 1/2013 г. на ОСГК, а последните два въпроса са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 ГПК.

Ответникът Л. Л. К. чрез адвокат З. Г. от АК-С. е подал писмен отговор, в който оспорва доводите в касационната жалба, като счита, че не са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване и претендира сторените разноски за адвокатско

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари