Решение №218/02.01.2019 по дело №2033/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Дали съдът е длъжен да обсъди всички доказателства и възражения на страните и да каже въз основа на тях кой факт приема за установен и кой не?

Отговор

Установеното правило е, че съдът е длъжен да прецени всички относими доказателства, за да обоснове фактическите си констатации. Това процесуално задължение не е изпълнено от въззивния съд в нарушение на съдопроизводствените правила, защото по делото са били представени копие от предварителния договор, заверено от адвокат и съдържащите се в прокурорската преписка протокол за доброволно предаване на оригинал на предварителен договор, изготвена експертиза по оригинал и удостоверение за изгубен оригинал, а съдът обратно на това е приел, че ищецът не е представил доказателства за съществуването на сключения предварителен договор.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на шести декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:
Симеон Чаначев

Членове:
Александър Цонев, Филип Владимиров

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 2033/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Л. Н. И., [населено място], срещу въззивно решение № 211/22.01.2018 г. по в. гр. д. № 3007/2017 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение на Софийски градски съд и е отхвърлен предявения от Л. Н. И. срещу С. П. М. иск с правно основание чл. 93, ал. 2 ЗЗД.

За да отхвърли иска за плащане на двойния задатък, поради неизпълнение на задължението за сключване на окончателен договор за покупко- продажба на ап.№7, в [населено място], [улица], ет.3, сградата на бл.“А“, вх.А, заедно с мазе и със съответните идеални части от общите части на сградата, Софийски апелативен съд е приел, че ищецът не е доказал сключването на процесния предварителен договор и предаването на сумата 25 000 евро на ответника като задатък, тъй като не бил представен оригиналът на договора и по делото липсвали доказателства за съществуването на този договор.

В касационната жалба са изложени доводи, че съдът не е взел предвид писмените доказателства, съдържащи се в прокурорска преписка №11880/2014г..

Касационен въпрос

Касационното обжалване на въззивното решение е допуснато по въпроса дали съдът е длъжен да обсъди всички доказателства и възражения на страните и да каже въз основа на тях кой факт приема за установен и кой не.

Мотиви

Отговорът на този въпрос дава нормата на чл. 236, ал. 2 ГПК и създадената практика на ВКС по тълкуването и прилагането и. Установеното правило е, че съдът е длъжен да прецени всички относими доказателства, за да обоснове фактическите си констатации.

Това процесуално задължение не е изпълнено от въззивния съд в нарушение на съдопроизводствените правила, защото по делото са били представени копие от предварителния договор, заверено от адвокат и съдържащите се в прокурорската преписка протокол за доброволно предаване на оригинал на предварителен договор, изготвена експертиза по оригинал и удостоверение за изгубен оригинал, а съдът обратно на това е приел, че ищецът не е представил доказателства за съществуването на сключения предварителен договор.

По основателността

След установената неправилност на въззивното решение, ВКС констатира, че не може да се произнесе по съществото на спора, защото изгубеният оригинал на предварителния договор е открит и се намира у ищеца, видно от Приемо- предавателен протокол от 14.03.2018г., приложен към касационната жалба. Доколкото ответникът е направил правоизключващо възражение за нищожност на договора поради липса на съгласие(оспорил е подписа си под договора) и е необходимо изслушването на съдебно- почеркова експертиза за установяване автентичността на подписа, то делото следва да се върне на Софийски апелативен съд за ново разглеждане.

Диспозитив

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение:

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 211/22.01.2018 г. по в. гр. д. № 3007/2017 г. на Софийски апелативен съд и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми