Определение №216/22.04.2021 по дело №1495/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №216

  гр. София, 22.04.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 07 април, две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1495/20 г. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от страна на синдика на „Булит 2007“ ЕООД -в несъстоятелност – [населено място], ЕИК[ЕИК] срещу решение № 791 от 15.04.2020 г. на Софийски апелативен съд по т.д. №166/2020 г., с което е потвърдено първоинстанционното решение № 1619 от 18.09.2019 г. на СГС, ТО по т.д. № 5378/2014 г. за прекратяване на производството по несъстоятелност на „ГМ Прес“АД и е постановено заличаването му в ТР на осн.чл.632 ТЗ.

  В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение за спора са решени в противоречие със задължителната практика на ВКС– основание за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.1 ГПК и са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото-чл.280 ал.1,т.3 ТЗ.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и подлежи на касационно обжалване, намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

  Въззивният съд е приел следното:

  Съгласно разпоредбата на чл. 632, ал. 5 от ТЗ, препращаща към разпоредбите на, ал. 1-ал. 4 от същия член, ако в хода на производството по несъстоятелност се установи, че наличното имущество е недостатъчно за покриване на разноските по несъстоятелността, производството се спира. В случая, видно от представения от синдика на дружеството в несъстоятелност месечен отчет от 25.04.2016г същият още тогава е уведомил съда по несъстоятелността, че след направените проверки и анализи на документацията, с която разполага, дружеството не разполага с бързоликвидни активи, които да могат да се продадат по реда на чл.639б от ТЗ и да послужат за издръжката на производството по несъстоятелност, както и че единствените налични активи са дълготрайни такива- дружествени дялове, акции и търговски марки, регистрирани в Патентното ведомство на Р България.

  С последваща молба от 28.06.2018г. синдикът е уведомил съда, че вече предплатените от кредиторите разноски за издръжка на производството в размер на 15000 лева са изчерпани, поради което и се налага на кредиторите да бъде указано внасянето на допълнителна сума в размер на 9000 лева, която да осигури развитието на производството до фазата на осребряване имуществото на длъжника и които са изчислени на базата на месечното възнаграждение на синдика в размер на 1 500 лева. Няма спор, а и се установява, че със свое определение от 02.07.2018 г. съдът по несъстоятелността е указал на всички заинтересовани лица, че следва в 14-дневен срок от вписването на определението в книгата по чл. 634в ТЗ, да ангажират доказателства, че са привнесли сума разноски, която да обезпечи нормалното протичане на производството по несъстоятелност, в размер на 9 000 лева, като им е указал изрично, че в противен случай производството ще подлежи на спиране на осн. чл.632 ТЗ. Тъй като тези указания на съда не са били изпълнени в посочения срок, с определение № 3938/26.07.2018 г. производството е спряно, като определението е вписано в търговския регистър на 27.07.2018 г..

  Няма спор, а и се установява, че в последния ден от преклузивния едногодишен срок по чл. 632, ал. 2 ТЗ – 29.07.2018 г. (първи присъствен ден след неприсъствения 27.07.2019 г.) от Националната агенция за приходите по пощата е постъпила молба с искане за възобновяване на производството по несъстоятелност като кредиторът изрично е поискал да му бъде предоставена възможност да представи доказателства за внасяне на разноските, включително като му се посочи и номера на набирателната банкова сметка на съда по която да бъдат внесени сумите.

  Първоинстанционният съд е продължил срока за представяне на доказателства за внасяне на разноски и е посочил номера на банковата сметка по която да бъдат внесени сумите.

  Със свое разпореждане от 13.08.2019 г. съдът е указал на кредитора НАП в триседмичен срок

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари