Определение №208/13.05.2021 по дело №1130/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 208

  гр. София, 13.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1130 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 260943/25.01.2021 г., подадена от Д. С. Й., И. С. Й. и И. Й. Й., чрез адвокат Т. З., срещу решение № 260000 от 4.01.2021 г. по гр. д. № 721/2020 г. на Окръжен съд – Пазарджик, с което е потвърдено решение № 148 от 3.08.2020 г. по гр. д. № 2/2019 г. на Районен съд – Велинград в частта, с която е отхвърлен предявеният от Д. С. Й. и Е. С. Й. срещу С. Д. Я. иск по чл. 109 ЗС ответницата да преустанови неправомерните си действия, с които пречи на ищците да упражняват пълноценно правото си на собственост върху жилищен етаж от жилищна сграда – многофамилна, с идентификатор ***, находяща се в поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място], с адрес на имота: [населено място], [улица], като премахне изградения комин върху покривната плоча на построената в поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място] лятна кухня с идентификатор *** по КККР на [населено място]; в частта, с която е отхвърлен предявеният от Д. С. Й., Е. С. Й., И. С. Й. и И. Й. Й. иск за осъждане на С. Д. Я. да преустанови неправомерните си действия, с които пречи на ищците да упражняват правото си на собственост върху поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място] и върху първи и трети жилищен етаж на построената в имота жилищна сграда с идентификатор **** по КККР на [населено място], като премахне изградената в поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място] лятна кухня с идентификатор ****, разположена на ъгъла на [улица]и [улица]; комина от банята към първия жилищен етаж и изградената чешма на външната фасада на жилищната сграда, както и в частта, с която е разпределено ползването на основание чл. 32, ал. 2 ЗС на съсобствения недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място], одобрени със заповед № РД-18-14/20.06.2014 г. на изп. директор на АГКК, целият с площ от 607 кв. м, с номер по предходен план: 133, кв. 16, парцел *, по вариант втори от заключението на вещото лице по назначената по делото съдебно-техническа експертиза.

  Въззивният съд е изложил, че в исковата си молба Д. С. Й., Е. С. Й., И. С. Й. и И. Й. Й. твърдят, че страните са съсобственици на дворно място, съставляващо поземлен имот с идентификатор *** по КККР, одобрени със заповед № РД-18-14/20.06.2014 г. на изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Пещера, ул.Георги Ангелиев" № 10, с площ от 607 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване - до 10 м, като ответницата е собственик на 3/12 ид. ч. от поземления имот, а също и на построена в имота лятна кухня, находяща се на ъгъла на [улица] [улица], с идентификатор ****, без за строежа праводателката й Р. Р. да е получила писмено съгласие с декларация по чл. 58 ЗТСУ (отм.) за построяването й от другите двама бивши съсобственици - Е. Й. Р. и В. И. С.. Строежът бил извършен в противоречие на ЗТСУ (отм.) - чл. 56, ал. 3 и чл. 58; чл. 119, чл. 226, ал. 4, чл. 241 ППЗТСУ (отм.) и чл. 242, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 118, чл. 119, чл. 120 и чл. 121 ПНТСУ (отм.); чл. 112, чл. 113, ал. 1 от Наредба № 5 от 17.05.1995 г. (отм.); чл. 42, ал. 2 ЗУТ и Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони. Сочат, че сградата на допълващото застрояване – „лятната кухня“, е незаконна по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари