Решение №206/26.10.2020 по дело №978/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №404/22.05.2020 по дело №978/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

От кой момент започва да тече двумесечният срок за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 194, ал. 1 КТ?

Отговор

Откриване на нарушението означава узнаване от субекта на дисциплинарна власт на нарушението на трудовата дисциплина, установено в съществените му признаци, т.е. когато е установен извършителят на нарушението, времето и мястото на извършването му и съществените признаци на деянието от обективна и субективна страна, които го квалифицират като дисциплинарно нарушение.

Когато нарушенията на трудовата дисциплина, послужили като основание за налагане на дисциплинарното наказание, са били констатирани по отношение на работник или служител в предприятието, двумесечният срок за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл.194, ал.1 КТ започва да тече за него, но не и по отношение на лице, чиито действия и/или бездействия впоследствие бъде установено, че също са нарушили трудовата дисциплина.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на деветнадесети октомври, две хиляди и двадесета година в състав:

Председател
БОЙКА СТОИЛОВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Членове:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участие на секретаря Даниела Цветкова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 978 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на „УниКредит Булбанк“ АД чрез адвокат А. М. от АК-София срещу решение № 594/07.11.2019 г. по в.гр.д. № 1294/2019 г. на Окръжен съд Стара Загора, с което се отменя решение № 67/31.05.2019 г. по гр.д. № 95/2019 г. на Районен съд Гълъбово и са уважени предявените искове на Р. Д. Б. против „УниКредит Булбанк“ АД, за признаване за незаконна и отмяната на Заповед № …./27.09.2018 г. на Главния изпълнителен директор и Главния оперативен директор на банката, на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ и за възстановяване на заеманата от нея преди уволнението длъжност „Директор на филиал“ във Филиал Р. при „УниКредит Булбанк“ АД.

Касационен въпрос

Обжалването е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по правния въпрос: От кой момент започва да тече двумесечният срок за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл.194, ал.1 КТ?.

Мотиви

Отговорът на обусловилия касационното обжалване правен въпрос е даден с решение № 920/26.07.2010 г. по гр. д. № 470/2009 г. на ВКС, ІV г.о. и решение № 203/24.06.2015 г. по гр.д. № 6889/2014 г. на ВКС, ІV г.о.в които се приема, че откриване на нарушението означава узнаване от субекта на дисциплинарна власт на нарушението на трудовата дисциплина, установено в съществените му признаци, т.е. когато е установен извършителят на нарушението, времето и мястото на извършването му и съществените признаци на деянието от обективна и субективна страна, които го квалифицират като дисциплинарно нарушение.

Настоящият състав на Върховния касационен съд споделя съдебната практика, формирана с цитираните решения, като приема в допълнение, че когато нарушенията на трудовата дисциплина, послужили като основание за налагане на дисциплинарното наказание, са били констатирани по отношение на работник или служител в предприятието, двумесечният срок за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл.194, ал.1 КТ започва да тече за него, но не и по отношение на лице, чиито действия и/или бездействия впоследствие бъде установено, че също са нарушили трудовата дисциплина.

По основателността

С оглед дадения отговор на въпроса, настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че въззивният съд правилно е приел, че на ищцата е наложено дисциплинарно уволнение поради системни нарушения на трудовата дисциплина, злоупотреба с доверието на работодателя и други тежки нарушения на трудовата дисциплина, но в нарушение на закона е приел също, че още на 27.06.2018 г., при констатирана „вътрешна измама“ във филиал Р. и присвояването на средства от служителя К. И. и Р. И., поради което от този момент започва да тече двумесечният срок за налагане на дисциплинарно наказание и по отношение на директора на филиала. Установената липса на парични средства от филиала на банката на 27.06.2018 г., въз основа на доклад от 25.06.2018 г., поставя началото на двумесечния срок по чл.194 КТ само за тези служители, чиито действия са посочени в доклада като нарушения на трудовата дисциплина. Констатациите в одитния доклад за допуснати във филиала на банката системни нарушения на трудовата дисциплина, от друга страна, поставят началото на срок за налагане на дисциплинарно наказание на лицето, на което са възложени контролни функции върху работата във филиала. Следователно, органът на дисцплинарна власт е узнал за системни нарушения на трудовата дисциплина от страна на директора на филиала /ищец по делото/ едва с одитния доклад от 02.08.2018 г. и е издал заповед за дисциплинарно наказание на виновния служител на 27.09.2018 г., с което е спазил срока по чл.194 КТ.

Предвид изложените съображения, настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че въззивният съд неправилно е приел доклада от 25.06.2018 г. за ,началния момент, от който започва да тече законовия двумесечен срок за налагане на дисциплинарно наказание. Този извод налага касиране на въззивното решение поради нарушение на материалния закон и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, който да се произнесе по съществото на правния спор и дали са налице всички останали предпоставки за законност на уволнителната заповед.

Диспозитив

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № № 594/07.11.2019 г. по в.гр.д. № 1294/2019 г. на Окръжен съд Стара Загора.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми