Решение №203/27.10.2020 по дело №1312/2020

  Анотация

  Въпрос


  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 203

  гр. София, 27.10.2020 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова

  ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков

  2. Ерик Василев

  при секретаря Даниела Цветкова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 1312 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.304 ГПК.

  Образувано е по молба за отмяна на влязло в сила решение №4/03.01.2020 г., постановено по гр.д.№ 2529/2019 г. от състав на Районен съд – Ямбол, подадена от ТД на НОИ - Ямбол.

  Ответникът по молбата за отмяна Р. Ж. Я. я оспорва, с писмено становище. Ответникът по молбата „Демирев НМ“ ЕООД не е представил отговор на молбата и не изпраща представител в открито съдебно заседание.

  С решението, чиято отмяна се иска, съдът се е произнесъл по предявен от Р. Ж. Я. против „Демирев НМ“ ЕООД иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК. Видно от обстоятелствената част на исковата молба, ищцата е изложила твърдения, съгласно които от 25.07.2016 до момента на подаване на исковата молба е работила на длъжност „икономист, организация и управление“ при ответното дружество. След справка в регистъра на НОИ в началото на м.06.2019 г. ищцата установила, че данните за сключения трудов договор и социално и здравно осигуряване са заличени. Иска се установяване на трудовото правоотношение за посочения в исковата молба период, с посочена длъжност, пълен работен ден и месечно възнаграждение. Доколкото ответника в производството не е представил отговор на исковата молба, то съдът е постановил на основание чл.238, ал.1 ГПК и по искане на процесуалния представител на ищцата неприсъствено решение. С постановеното решение, съдът е приел за установено по отношение на ответника, че за процесния период между страните е съществувало трудово правоотношение с посочените по-горе параметри.

  Молбата за отмяна на влязлото в сила съдебно решение е подадена от Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр.Ямбол, с правно основание чл.304 ГПК. В молбата се твърди, че съгласно изискванията на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, поделението на НОИ се явява задължителен необходим другар и решението има задължителна сила и по отношение на НОИ.

  Обстоятелствената част на исковата молба, която следва да определи и правната квалификация на предявения иск, води до извод, че ищцата е предявила иск за установяване по съдебен ред на трудов стаж. Макар да е квалифицирал иска като установителен такъв, по общите правила на чл.124, ал.1 ГПК, съдът се е произнесъл по основателността на така предявения иск, като е признал за установено по отношение само на работодателя, че процесния период следва да се зачете за трудов стаж. С оглед разпоредбите на специалния закон - Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, съответното поделение на НОИ е необходим другар в процеса, по силата на закона – чл.3, ал.2 ЗУТОССР.

  Разпоредбата на чл.304 ГПК допуска отмяна на влязло в сила решение тогава, когато молбата е подадена от лице, което по силата на закона или от естеството на спорното правоотношение решението обвързва и неучаствалото лице /чл.216 ал.2 ГПК/. В случая качеството на необходим другар в процеса по отношение на молителя следва от законовата разпоредба на чл.3, ал.2 ЗУТОССР, като неучастието на Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр.Пловдив води до основателност на молбата за отмяна на влязлото в сила съдебно решение.

  Предвид изложеното, молбата е основателна, решението на Районен съд – Ямбол следва да се отмени, като делото се върне за ново разглеждане от друг състав на същия районен съд, от фаза проверка допустимостта на предявения иск и конституиране на необходим другар, предвид изложеното по-горе.

  Водим от горното и на основание чл.304 ГПК, състав на ВКС, четвърто отделение на гражданската колегия

  Р Е Ш И :

  ОТМЕНЯ на основание чл.304 ГПК влязлото в сила решение №4/03.01.2020 г., постановено по гр.д.№ 2529/2019 г. от състав на Районен съд – Ямбол

  Връща делото на Районен съд – Ямбол, за ново разглеждане, от друг състав на същия съд.

  Решението е окончателно.

  Председател: Членове:1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове