Решение №200/20.11.2019 по дело №792/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Преценка за целесъобразност ли е начина, по който конкурсната комисия е поставила крайната оценка на кандидатите, подлежи ли тя на проверка от съда и допустимо ли е съдът да обяви проведен конкурс за незаконен, ако спечелилият първо място отговаря на изискванията за заемане на длъжността и е оценен най-високо от конкурсната комисия? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

При редовно проведен конкурс, подлежи ли на съдебен контрол, правото на комисията при оценяването и класирането на кандидатите да извърши самостоятелно тълкуване и прилагане на правилата за провеждане на конкурса? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговор

Решението на комисията по провеждане на конкурса, с което е поставена оценка на участниците в процедурата не е предмет на съдебна проверка, тъй като преценката за професионалната подготовка и необходимите за заемане на длъжността качества на кандидатите е въпрос на целесъобразност. В производството по иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ съдът проверява единствено законосъобразността на проведената процедура, но не преценява знанията и способностите на участниците. Когато спечелилият конкурса отговаря на изискванията за заемане на длъжността, оценен е най-високо от конкурсната комисия и се установи, че проведената процедура по провеждане на конкурса е в съответствие с установените правила, съдът не може да обяви конкурса за незаконен. Оценяването и класирането на кандидатите е в правомощията единствено на конкурсната комисия.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 792 по описа за 2019г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

История на спора

Касационното обжалване е допуснато с определение № 337 от 24.04.2019г. по касационната жалба на Национална здравноосигурителна каса /НЗО/, чрез процесуалния представител главен юрисконсулт Немска против въззивно решение № 324 от 17.10.2018г. по в.гр.д.№ 505 по описа за 2018г. на Окръжен съд Перник, с което изцяло е отменено решение № 827 от 25.07.2018г. по гр.д.№ 931/2018г. на РС Перник и вместо това е постановено друго, с което е признато за незаконно уволнението на М. Х. И., извършено със заповед № 5 от 8.12.2017г., на основание чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ, възстановена е на заеманата преди уволнението длъжност „Директор РЗОК Перник” и е осъдена НЗО гр.София да й заплати, на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, вр. чл.225 ал.1 КТ, сумата 12 366лв., обезщетение за незаконното уволнение за периода от 8.12.2017г. до 06.2018г., ведно със законната лихва, считано от 8.02.2018г. и са присъдени следващите се държавни такси и разноски.

Касационен въпрос

Обжалването на въззивния акт е допуснато на две основания чл.280 ал.1 ГПК Първото е по т.1 по въпроса : Преценка за целесъобразност ли е начина, по който конкурсната комисия е поставила крайната оценка на кандидатите, подлежи ли тя на проверка от съда и допустимо ли е съдът да обяви проведен конкурс за незаконен, ако спечелилият първо място отговаря на изискванията за заемане на длъжността и е оценен най-високо от конкурсната комисия?, по който е констатирано противоречие с постановени решения по гр.д.№ 1723/2002г.на ІІІ г.о. и по гр.д.№ 883/2010г. на ІV г.о. Второто основание за допускане на касационно обжалване е по чл. 280, ал. 1 т. 3 ГПК по въпроса : при редовно проведен конкурс, подлежи ли на съдебен контрол, правото на комисията при оценяването и класирането на кандидатите да извърши самостоятелно тълкуване и прилагане на правилата за провеждане на конкурса?

В съдебно заседание страните не се явяват, но се представляват. Изразеното от процесуалния представител на касатора становище е за основателност на подадената жалба. Желае същата да бъде уважена, като обжалваният акт бъде отменен и вместо това постановен друг, с който исковете да бъдат отхвърлени. Претендира направените разноски.

Становището на ответната страна е за неоснователност на подадената жалба. Представя писмени бележки, в които подробно развива доводите си. Желае въззивният акт да бъде потвърден и съдът да му определи дължимо адвокатско възнаграждение по чл. 38, т. 3 ЗАдв.

Мотиви

Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, след като обсъди направеното искане и доказателствата по делото, намира по въпроса, по който е допуснато касационно обжалване следното:

Следва да бъде споделена съдебната практика, съдържаща се в цитираните от касатора решения по гр.д.№ 1723/2002г.на ІІІ г.о. и по гр.д.№ 883/2010г.на ІV г.о., съгласно която решението на комисията по провеждане на конкурса, с което е поставена оценка на участниците в процедурата не е предмет на съдебна проверка, тъй като преценката за професионалната подготовка и необходимите за заемане на длъжността качества на кандидатите е въпрос на целесъобразност. В производството по иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ съдът проверява единствено законосъобразността на проведената процедура, но не преценява знанията и способностите на участниците. Когато спечелилият конкурса отговаря на изискванията за заемане на длъжността, оценен е най-високо от конкурсната комисия и се установи, че проведената процедура по провеждане на конкурса е в съответствие с установените правила, съдът не може да обяви конкурса за незаконен. Оценяването и класирането на кандидатите е в правомощията единствено на конкурсната комисия.

По делото са установени следните факти:

Ищцата е заемала длъжността „Директор РЗОК ” гр.Перник за периода 2013г.-2017г. Със заповед от 31.10.2017г. нейното трудово правоотношение е прекратено поради изтичане на определения срок. На същата дата, с нея е сключен нов договор, за същата длъжност, със срок до заемането й въз основа на конкурс, тъй като съгласно чл. 20 ал. 3 ЗЗО (Закона за здравното осигуряване) длъжността „Директор РЗОК” следва да се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Правилата за провеждането му, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 11 ЗЗО се определят от Надзорния съвет на Националната здравна каса /НЗК/. В конкретния случай, конкурсът за длъжността „Директор РЗОК”, включително и за гр.Перник, е обявен със заповед № РД-09-966 от 26.09.2017г. на директора на НЗК. Спазено е изискването на чл.91 КТ, конкурсът да е обявен чрез централния печат, видно от публикациите от 27.09.2017г. във в.”Сега” и в.”24 часа”. В същите е отразено, че той ще се проведе по Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор РЗОК”, наричани за краткост по-долу Правилата, приети от Надзорния съвет на НЗК с решения № РД-НС-04-35 от 8.03.2013г., изменени и допълнени с решение № РД-НС-04-98 от 27.09.2017г. Съгласно чл.24 ал.5 от същите – „окончателната оценка от конкурса на всеки един от участниците се формира като средноаритметична от оценката от писмената разработка и оценката от събеседването, с точност до 0.25”. Съгласно чл.25 за спечелил конкурса, „комисията обявява кандидата с най-висока средноаритметична от оценките на писмената разработка и от събеседването”. Със заповед № РД-18-178 от 9.11.2017г. на управителя на НЗК е назначена комисия за допускане на кандидати за конкурса, която е допуснала двама кандидати за участие в конкурса за длъжността „Директор РЗОК [населено място]”: ищцата д-р М. И. и д-р Й. К.. Със заповед № РД-18-187 от 28.11.2017г. е назначена комисия за провеждане на конкурса. В изпълнение на задълженията си, тя е изготвила на 28.11.2017г. два Протокола – първият е с № РД-13-147 от 10.10часа, на основание чл.22 ал.5 от Правилата, с който въз основа на установените критерии са поставени оценки на изготвените писмени разработки и вторият с № РД-13-154,от 15.30часа, на основание чл.26 ал.1 от Правилата, който е за резултатите от проведеното събеседване с кандидатите. И във двата Протокола изрично е посочено, че Комисията е оценила „всеки един от кандидатите по шестобалната система”, с оценка която е „определена с точност 0.25, на база на поставени от всеки член индивидуални оценки”. Средноаритметичната оценка, която е получила д-р М. И. на писмената й разработка е 4.95, а д-р Й. К. 4.60. Средноаритметичната оценка, която е получила д-р М. И. на събеседването е 4.90, а д-р Й. К. 5.30. При тези резултати, на основание чл.25 от Правилата, с Протокол № РД-13-154 от 28.11.2017г. за спечелил конкурса, е обявена д-р Й. К., която е получила средноаритметична оценка 4.95, формирана от оценките на писмената разработка и от събеседването, при получена оценка 4.93 от ищцата. Последвала е жалба от д-р И., която е отхвърлена като недопустима и неоснователна от управителя на НЗК, с решение № РД-15-109 от 29.12.2017г. Нейното трудово правоотношение е прекратено със заповед № 5 от 8.12.2017г., на основание чл. 325, ал. 1 т. 8 КТ, поради постъпване на работа на служителя, спечелил конкурса. Законосъобразността на извършеното уволнение е оспорено с няколко довода, от които въззивният е споделил този за допуснато нарушение на чл.24 ал.1 т.5 от Правилата, тъй като при получени оценки от 4.95 и 4.93, Комисията не е определила „окончателната оценка от конкурса на всеки участник”, ”с точност до 0.25”, а е обявила за спечелил конкурса този кандидат, който е получил повече точки. Според въззивния съд, липсата на закръгляне до 0.25, опорочава валидността на проведения конкурс и води до липса на една от комулативните предпоставки за законосъобразно прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ. В мотивите е посочено, че „осъществявайки проверка относно начина на формиране на оценките на кандидатите”, участващи в конкурса, съдът „не е излязъл извън своята компетентност”, тъй като проверката му не е за правилността на извършената от комисията оценка, нито за това дали оценките съответстват на професионалната подготовка или другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността, а е за спазване на правилата за провеждане на конкурса.

По основателността

Имайки пред вид така изложените мотиви и даденият отговор на въпроса, във връзка с който е допуснато касационно обжалване, настоящият съдебен състав намира постановения въззивен акт за неправилен. Когато спечелилият конкурса отговаря на изискванията за заемане на длъжността, конкурсната процедура е проведена законно и оцененият най-високо от конкурсната комисия кандидат е обявен за спечелил, съдът не може да обяви конкурса за незаконен. Единственият орган, компетентен да оценява и класира кандидатите е конкурсната комисия. В случаят спечелилият конкурса отговаря на изискванията за заемане на длъжността, защото притежава изискуемите се висше образование ,с образователно-квалификационна степен „магистър” и седем години професионален опит от които минимум три години стаж по специалността в посочените области, съгласно т.5 от Правилата. Освен това, решението на нарочната комисия за допускане на кандидатите за конкурса, която е допуснала за участие в конкурса за длъжността д-р К. не е било оспорено по надлежния ред и в установения срок. Ищцата едва в исковата молба оспорва допускането на спечелилият кандидат и то не с довод за нарушение на установените Правила, а поради несъответствие с изискванията на чл.10 от длъжностната характеристика, съгласно която за длъжността „Директор РЗОК” изискуемата образователно-квалификационна степен „магистър” следва да е от професионална област медицина, фармация, право, икономика, управление на здравеопазването, банково, застрахователно и осигурително дело, а тази на д-р К. е „стоматология”. Настоящият съдебен състав, съобразно правилата на чл.93 ал.2 КТ намира, че пред вид пропускане на срока за обжалване на акта по допускане, е преклудирана възможността да се обсъжда поставеният въпрос дали специалността „стоматология”е част от професионална област медицина. Въз основа на изложеното, следва да се приеме за установено, че спечелилият конкурса отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

Следва да се има пред вид, че при проверката си за законосъобразност на конкурсната процедура, съдът следи за нарушение на императивни правила. В случая подобни нарушения няма, доколкото са съобразени изискванията както на Кодекса на труда относно реда за провеждането му, така и установените специални Правила. Конкурсът е обявен от работодателя чрез централния печат, като обявлението отговаря на изискванията на чл.91 КТ. Определени са по съответния ред, комисия по допускане на кандидатите и комисия за провеждане на конкурса. Всяка една от комисиите е в състав от специалисти, съобразно конкретната материя и е изготвила Протоколи, в които надлежно е документирала изводите си. След преценка на Протоколите от 9.11.2017г. и от 28.11.2017г., настоящият съдебен състав намира, че комисиите са осъществявали правомощията си в съответствие с Правилата. Нарушение, включително и на чл.24 ал.5 от същите не е допуснато, защото е спазено основното изискване „окончателната оценка от конкурса на всеки един от участниците да се формира като средноаритметична от оценката от писмената разработка и оценката от събеседването”. След като Комисията, която е компетентна да оценява и класира кандидатите, по надлежния ред е поставила оценка от 4.95 на единия кандидат и 4.93 на другия, е ясно, че закръгляне с точност до 0.25, не е възможно да бъде извършено, защото ако беше направено, това щеше да доведе до формиране на една и съща оценка от 5.00 /или 4.75, в зависимост в избраната посока на закръгляне, която не е уточнена в Правилата/, а това от своя страна би направило невъзможно спазването на изискването на чл.25 от Правилата – за спечелил конкурса да бъде обявен „кандидата с най-висока средноаритметична от оценките на писмената разработка и от събеседването”. /Ако беше процедирано по този начин, при кандидат, който е получил по-висока оценка, щеше да се обяви, че няма кандидат с най-висока оценка и проведената конкурсна процедура би била опорочена заради допуснато нарушение на чл.25/. Следва да се има пред вид, че при формиране – както на оценка на писмените разработки, така и на оценката от проведеното събеседване, Комисията е изпълнявала стриктно изискванията на чл.22 ал.5 и чл.26 ал.1 от Правилата, като е определяла оценките си „с точност 0.25, на база на поставени от всеки член индивидуални оценки”. Единственият случай, при който не е извършено закръгляне „с точност 0.25” е когато – с оглед крайния резултат, това не е било възможно. В този смисъл, настоящият съдебен състав не споделя становището, изразено от ответната страна в настоящето производство, чрез процесуалния представил, че конкурсът не е проведен по установените правила, защото не е гарантиран равен достъп на участие на кандидатите, пред вид неоценяването им по обявения начин. Според настоящият съдебен състав, в хода на процедурата, кандидатите са били оценявани именно по обявения начин, защото на тях им е било известно, че окончателната оценка от конкурса ще се формира като средноаритметична от оценката, която те са получили от писмената разработка и оценката от събеседването им и че за спечелил ще бъде обявен този кандидат, който е получил най-висока средноаритметична между двете оценки от писмената разработка и събеседването. Затова, би било вярно обратното на твърдяното от процесуалния представител на страната, а именно, че нарушаване на принципа за равен достъп би имало само, ако най-високо оцененият от конкурсната комисия кандидат не беше обявен за спечелил конкурса. Като е приел друго, въззивният съд е постановил неправилен акт, който следва да бъде отменен и тъй като не се налага повтаряне или извършване на нови съдопроизводствени действия, спорът следва да бъде разрешен по същество, с отхвърляне като неоснователни на предявените взаимно обусловени искове по чл. 344, ал. 1 КТ, т.2 и т.3.

Диспозитив

Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивно решение № 324 от 17.10.2018г. по в.гр.д.№ 505 по описа за 2018г. на Окръжен съд Перник, с което изцяло е отменено решение № 827 от 25.07.2018г. по гр.д.№ 931/2018г. на РС Перник и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените искове от М. Х. И. от [населено място],[жк], [улица], [жилищен адрес] против Национална здравноосигурителна каса, представлявана от управителя за признаване за незаконно уволнението й, извършено на основание чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ, със заповед № 4 от 8.12.2017г. и за нейната отмяна, на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, както й за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност, на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и за осъждане на ответника да й заплати, на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във вр. чл.225 ал.1 КТ, сумата от 12 366лв., обезщетение за оставане без работа за периода 8.12.2017г.-8.06.2018г., ведно със законната лихва.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми