Решение №199/22.11.2019 по дело №4331/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

В самата искова молба, а и в последващото уточнение с писмена молба е посочено изрично, че исковете са предявени от дружеството в качеството му на управител на ЕС. Въведеният по този начин от ищеца предмет на делото е спорно право, произтичащо от материалното правоотношение на етажните собственици с ответника, а дружеството като управител на ЕС действа от тяхно име и за тяхна сметка. Оттук следва, че въззивният и първоинстанционният съд, не са се произнесли по така предявените искове, а по непредявени такива - от името и за сметка на дружество, което не е страна по делото, а е представител на ищеца.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети октомври, две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при секретаря Анжела Богданова изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 4331/2018 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на «МАКСИ КОНСУЛТ» ЕООД, в качеството му на управител на ЕС с административен адрес: [населено място], к.к. ”Св. Св. К. и Е.”, ул. „57-ма” № 3, комплекс „М.”, със съдебен адрес дружеството – [населено място], подадена от пълномощника му адвокат Т. П., срещу въззивно решение №1364 от 19.07.2018 г. по гр.д. №1092/2018 г. на Варненския окръжен съд, с което е отменено решение №478 от 08.02.2018 г. по гр.д. №10108/2017 г. на Варненския районен съд и са отхвърлени предявените искове от „МАКСИ КОНСУЛТ“ ЕООД, [населено място], срещу П. Ц. П. за сумата от 5 680,02 лв. (пет хиляди шестстотин и осемдесет лева и две стотинки), представляваща неизплатено възнаграждение за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2017 г. за поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост с административен адрес: [населено място], к.к. ”Св. Св. К. и Е.”, ул. „57-ма” № 3, комплекс „М.”, в която е разположен притежаваният от ответника апартамент № 31 с площ от 153,93 кв. м., произтичащо от решение на общото събрание на етажната собственост от 02.05.2011 г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба – 20.07.2017 г., до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 436,16 лв. (четиристотин тридесет и шест лева и шестнадесет стотинки), представляваща обезщетение за забава за периода от 01.02.2016 г. до 19.07.2017 г. включително, на основание чл. 38, ал. 1 ЗУЕС и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Исковете са отхвърлени, защото „МАКСИ КОНСУЛТ“ ЕООД не е страна по материалното правоотношение, а страни по последното са етажните собственици и ответника П. Ц. П..

Касаторът е изложил твърдения за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба П. Ц. П., [населено място], оспорва жалбата.

Касационен въпрос

С определение №445 от 05.06.2019 г. е допуснато касационно обжалване на решение №1364 от 19.07.2018 г. по гр.д. №1092/2018 г. на Варненския окръжен съд за проверка евентуалната недопустимост на въззивното решение.

Мотиви

По въпроса за допустимостта на обжалваното въззивно решение, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира следното:

Касационната инстанция служебно следи за допустимостта на обжалваното пред нея въззивно решение, независимо от това дали е въведено в касационната жалба оплакване за недопустимост на акта на въззивния съд. В случая исковете са предявени от ЕС – сграда в [населено място], к.к. ”Св. Св. К. и Е.”, ул. „57-ма” № 3, комплекс „М.”, чрез управителя «МАКСИ КОНСУЛТ» ЕООД. Те са за заплащане на парична сумата, представляваща неизплатено възнаграждение за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2017 г. за поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост с административен адрес: [населено място], к.к. ”Св. Св. К. и Е.”, ул. „57-ма” № 3, комплекс „М.”, в която е разположен притежаваният от ответника апартамент № 31 с площ от 153,93 кв. м., което вземане произтича от решение на общото събрание на етажната собственост от 02.05.2011 г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба – 20.07.2017 г., до окончателното изплащане на задължението, както и мораторна лихва.

В самата искова молба, а и в последващото уточнение с писмена молба от 29.11.17 г. е посочено изрично, че исковете са предявени от дружеството в качеството му на управител на ЕС. Въведеният по този начин от ищеца предмет на делото е спорно право, произтичащо от материалното правоотношение на етажните собственици с ответника, а „МАКСИ КОНСУЛТ“ ЕООД като управител на ЕС действа от тяхно име и за тяхна сметка. Оттук следва, че въззивният и първоинстанционният съд, не са се произнесли по така предявените искове, а по непредявени такива – от името и за сметка на „МАКСИ КОНСУЛТ“ ЕООД, което дружество не е страна по делото, а е представител на ищеца. По тази причина въззивното решение и оставеното с него в сила първоинстанционно решение трябва да бъдат обезсилени като делото се върне на първоинстанционния съд за разглеждане на предявените искове.

Диспозитив

По изложените съображения и на основание чл.293, ал.4 ГПК във връзка с чл. 270, ал. 3, изр. 3 ГПК Върховният касационен съд, състав на ІII г. о.

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение №1364 от 19.07.2018 г. по гр.д. №1092/2018 г. на Варненския окръжен съд и отменено с него решение №478 от 08.02.2018 г. по гр.д. №10108/2017 г. на Варненския районен съд.

ВРЪЩА делото на Варненския районен съд за ново разглеждане от друг състав на предявените искове от ЕС – сграда в [населено място], к.к. ”Св. Св. К. и Е.”, ул. „57-ма” № 3, комплекс „М.”, чрез управителя «МАКСИ КОНСУЛТ» ЕООД, в която сграда е разположен притежаваният от ответника апартамент № 31 с площ от 153,93 кв. м., за парични вземания, произтичащи от решение на общото събрание на етажната собственост от 02.05.2011 год.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми