Определение №19/22.01.2021 по дело №1055/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 19

  гр. София, 22.01.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в открито заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и двадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  при секретаря Петя Петрова, като изслуша докладваното от съдия Христова т.д.№1055 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.303 и сл. ГПК.

  Образувано е по молба от Й. В. С. с искане за отмяна на влязло в сила решение №69 от 02.06.2016г., постановено по т.д.№275/2013г. на Окръжен съд- Кърджали.

  С разпореждане от 19.06.2020г. на Окръжен съд- Кърджали е установено, че по т.д.№275/2013г. са постъпили 4 искания от Й. С. с идентично искане- за отмяна на решение №69 от 02.06.2016г., с което е прекратено производството по несъстоятелност на „Виестейт“ ЕООД и е постановено заличаване на дружеството в търговския регистър. Администриращият съд е разпоредил присъединяване на исканията към първата молба вх.№1/15.01.2020г., като е оставил без движение молбата с указания да се уточни на кое от основанията по чл.303, ал.1 ГПК се претендира отмяна и в какво се състои порочността на съдебното решение.

  В изпълнение на указанията Й. С. депозира уточняваща молба вх.№2090/02.07.2020г.

  Настоящият съдебен състав констатира, че молителката навежда едновременно доводи за наличие на новооткрито имущество след прекратяване на производството по несъстоятелност, за неправилност и нищожност на процесното решение, както и на определението на ВКС, постановено по т.д.№738/2018г. за недопускане до касация на решението, с което е оставено без уважение искането й за възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.744, ал.1, т.2 ТЗ- наличие на същото новооткрито имущество. Претендира както отмяна на решение №69 от 02.06.2016г. поради наличие на новооткрито имущество, прогласяване на нищожност на това решение и на определение №759/27.12.2018г., т.д.№738/2018г. на ВКС, ІІ т.о., така и възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.744, ал.1, т.2 ТЗ- поради наличие на същото новооткрито имущество.

  С оглед гореустановеното, съдът намира, че не са изпълнени указанията на администриращия съд за отстраняване нередовностите на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане.

  Следва да се отбележи, че молбата за отмяна на влязлото в сила съдебно решение по чл.632, ал.4 ТЗ с твърдение, че има новооткрито имущество, е недопустима, предвид развилото се специалното производство по чл.744, ал.1, т.2 ТЗ и влязлото в сила решение №97/21.08.2017г. на съда по несъстоятелността, с което искането на Й. С. за възобновяване на производството по несъстоятелност поради наличие на това новооткрито имущество е оставено без уважение.

  Компетентен да се произнесе по иск за установяване нищожност на съдебно решение е районен съд, а по искане по чл.744 ТЗ- съда по несъстоятелността.

  Воден от горното, съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№1/15.01.2020г. от Й. В. С. с искане за отмяна на влязло в сила решение №69 от 02.06.2016г., постановено по т.д.№275/2013г. на Окръжен съд- Кърджали.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването пред друг състав на ВКС.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове